Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1866-6280 (Q2 - IF=3.119)

Superpixel for seagrass mapping: a novel method using PlanetScope imagery and machine learning in Tauranga harbour, New Zealand

Environmental Earth Sciences, 2023
Lĩnh vực: Sinh học biển và nước ngọt, Đa dạng sinh học, Viễn thám, Hệ sinh thái và đánh giá nguồn lợi thuỷ sản
Danh mục: SCIE
Tác giả: Hà Nam Thắng (Chính), Hao-Quang Nguyen, Tien-Dat Pham, Hoàng Công Tín, Ian Hawes
Liên kết: https://link.springer.com/article/10.1007/s12665-023-10840-3

2352-4855 (Q2 - IF=2.166)

Dynamics of seagrass beds and land use–land cover characteristics in Vietnamese Marine protected areas

Regional Studies in Marine Science, 2023
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Danh mục: SCIE
Tác giả: Hoàng Công Tín (Chính), Nguyễn Tú Uyên, Nguyễn Hữu Chí Tư, Ngô Hữu Bình, Trần Ngọc Khánh Ni
Liên kết: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352485522003899?dgcid=author

1664-462X (Q1 - IF=6.627)

Current advances in seagrass research: A review from Viet Nam

Frontiers in Plant Science, 2022
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Danh mục: SCIE
Tác giả: Xuan-Vy Nguyen (Chính), Phan Thị Thúy Hằng, Van-Luong Cao, Nhu-Thuy Nguyen Nhat, Trung-Hieu Nguyen, Xuan-Thuy Nguyen, Va-Khin Lau, Hoàng Công Tín, My-Ngan Nguyen-Thi, Hung Manh Nguyen, Viet-Ha Dao, Mirta Teichberg, Jutta Papenbrock
Liên kết: https://doi.org/10.3389/fpls.2022.991865

1859-3097

Morphological and distribution characteristics of Halophila beccarii Aschers, 1871 in the Cau Hai lagoon, Thua Thien Hue province, Vietnam

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển, 2022
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đặng Thị Lệ Xuân (Chính), Phan Thị Thúy Hằng, Tôn Thất Pháp, Trương Thị Hiếu Thảo, Hoàng Công Tín, Lương Quang Đốc
Liên kết: https://vjs.ac.vn/index.php/jmst/article/view/17093/2543254602

1859-1388

Growth and morphological responses of Halophila beccarii to low salinity

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2022
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Danh mục: ACI
Tác giả: Dang Thi Le Xuan, Phan Thị Thúy Hằng, Hoàng Công Tín, Tôn Thất Pháp, Lương Quang Đốc
Liên kết: https://doi.org/10.26459/hueunijns.v131i1B.6452

1859-3097

Effects of salinity on seedling germination and growth of early seedlings of the Najas indica (Willd.) Cham

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển, 2022
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đặng Thị Lệ Xuân (Chính), Phan Thị Thúy Hằng, Tôn Thất Pháp, Hoàng Công Tín, Lương Quang Đốc
Liên kết: https://doi.org/10.15625/1859-3097/17075

1859-3097

Response to salinity of the submerged aquatic vegetation species Najas indica (Willd.) Cham.

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển, 2022
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đặng Thị Lệ Xuân (Chính), Phan Thị Thúy Hằng, Tôn Thất Pháp, Hoàng Công Tín, Lương Quang Đốc
Liên kết: https://vjs.ac.vn/index.php/jmst/article/view/16072

1859-1906

Hướng đến phục hồi các hệ sinh thái cỏ biển miền Trung Việt Nam

Tạp chí Kinh tế môi trường, 2022
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Văn Thăng (Chính), Hoàng Công Tín (Chính), Trần Ngọc Khánh Ni
Liên kết: https://kinhtemoitruong.vn/huong-den-phuc-hoi-cac-he-sinh-thai-co-bien-mien-trung-viet-nam-65793.html

Dynamics of submerged aquatic vegetation beds by field survey and historic Landsat satellite remote sensing data

Hội thảo Quốc gia về Khoa học và Công nghệ Vũ trụ năm 2021, 2021
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoang Cong Tin (Chính), Vo Trong Thach, Le Van Ron, Nguyen Le Hong Hoa, Tran Ngoc Khanh Ni, Robert Catherman
Liên kết: https://kinhtemoitruong.vn/huong-den-phuc-hoi-cac-he-sinh-thai-co-bien-mien-trung-viet-nam-65793.html

1859-3097

Response to salinity of the submerged aquatic vegetation species Najas indica (Willd.) Cham.

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển, 2021
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đặng Thị Lệ Xuân (Chính), Phan Thị Thúy Hằng, Tôn Thất Pháp, Hoàng Công Tín, Lương Quang Đốc
Liên kết: https://doi.org/10.15625/1859-3097/16072

ISBN: 978-604-60-3104-8

Nghiên cứu đặc điểm phân bố cỏ thủy sinh ở khu bảo vệ thủy sản Vũng Bùn, phá Tam Giang – Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế

Kỷ yếu Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc. Nxb. Nông nghiệp – Tp. Hồ Chí Minh, 2021
Lĩnh vực: Sinh thái học
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Công Tín (Chính), Lê Công Tuấn
Liên kết: http://www.khoamoitruonghue.edu.vn/modules.php?name=About&id=19