Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Using leguminous trees as a protein supplement feed at smallholder in the upland farming

Proceeding Workshop Of The Hue ColleOf Agriculture And Forestry, Held January 2000, 2000
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Văn An

Study on preservation methods and using cassava for feeding pigs in Thua Thien Hue province

Research and Extension on Cassava production in Vietnam. Institute of Agricultural Science in the South. Ho Chi Minh City, Vietnam. , 1999
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Văn An

Ensiling of shrimp by-product and its utilisation in diets for pigs under farm conditions

Swedish University Of Agricultural Sciences, Department Of Animal Nutrition And Management, 1999
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Văn An

Community-based Upland Natural Resource Management In Xuan Loc Commune

Thua Thien Hue, 1998
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Văn An

Một số kết quả điều tra chất lượng đàn trâu bò và tình hình chăn nuôi trâu bò ở miền Trung.

Tuyển tập công trình nghiên cứu khoa học kỹ thuật và kinh tế nông nghiệp, 1997
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Kim Đường, Lê Đức Ngoan, Nguyễn Minh Hoàn, Nguyễn Xuân Bả, Nguyễn Hữu Văn, Lê Văn Phước, Hồ Trung Thông, Lê Văn An

Phát triển chăn nuôi lợn để cải tiến hệ thống VAC ở vùng gò đồi

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 1996
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Văn An, Lê Đức Ngoan
Liên kết: http://tapchikhoahocnongnghiep.vn/Pages/TrangChu.aspx

Development of pig production by improving VAC systems in upland farming

J.Agr. & Food Ind, 1996
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Văn An

The use of local feeds for animal production in upland areas

Paper presented at the Workshop on Sustainable Natural Resource Management, held in Hue, March 1996, 1996
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Văn An