Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Home garden practices and Crop contribution to livelihood in mountainous villages of Central Vietnam

Tropical Agriculture and Development, 2015
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Vũ Tuấn Minh (Chính), Lê Văn An, Kei Mizuno, Shinya Funakawa, Hitoshi Shinjo

Tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật trong môi trường: nghiên cứu trường hợp ở tỉnh Quảng Trị

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường ĐHKH,, 2014
Lĩnh vực: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Việt Thinh (Chính), Nguyễn Trường Khoa, Võ Văn Dũng, Lê Văn An, Nguyễn Văn Hợp

Microbial and Parasitic Contamination on Fresh Vegetables Sold in Traditional Markets in Hue City, Vietnam

Journal of Food and Nutrition Research, 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: SCIE
Tác giả: Hồ Lê Quỳnh Châu, Hồ Trung Thông, Nguyễn Văn Chào, Phạm Hoàng Sơn Hưng, Vũ Văn Hải, Lê Văn An, Ayako Fujieda, Tanaka Ueru, Miki Akamatsu

Đáp ứng miễn dịch sau tiêm vaccine cúm A (H5N1) của vịt được nuôi trong hệ thống nông hộ quy mô nhỏ ở miền Trung

Trong: Lê Văn An, Hồ Đắc Thái Hoàng (chủ biên): Thị trường, quản lý tài nguyên và dịch bệnh vật nuôi ở vùng cao Việt Nam, tập II. Nhà xuất bản Thuận Hóa, 2009
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Hồ Trung Thông, Hồ Lê Quỳnh Châu, Lê Văn An

Creating opportunities for change: Strengthening the social capital of women and the poor in upland communities in Hue, Vietnam

Ronnie Vernooy (ed.), Social And Gender Analysis In Natural Resource Management. SAGE Publication, 2006
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Văn An