Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1471-2970

Implications of tropical cyclones on damage and potential recovery and restoration of logged forests in Vietnam

Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 2022
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Danh mục: SCIE
Tác giả: D. T. Ngo (Ngô Tùng Đức), S. M. Stas (Chính), B. D. Spracklen, P. D. Willetts, T. C. Le, H. D. Tran, T. T. Le, A. V. Le (Lê Văn An), H. T. Le, H. T. Le (Lê Thái Hùng), J. Schwendike, J. H. Marsham, M. van Kuijk, E. K. K. Jew, O. L. Phillips, D. V. Spracklen
Liên kết: https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rstb.2021.0081

1859-1248

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số nhân tố đến khả năng ra rễ và sinh trưởng của cây hom Quao (Dolichandron spathaceall (L.f.) K. Schum)

Tạp chí Rừng và Môi trường, 2022
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đặng Thái Dương (Chính), Ngô Tùng Đức, Đặng Hồng Hạnh, Lê Ngọc Tuấn, Phan Tiến Dủng

1748-9326

The potential for REDD+ to reduce forest degradation in Vietnam

Environmental Research Letters, 2020
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Danh mục: SCIE
Tác giả: Ngô Tùng Đức (Chính), Lê Văn An, Lê Thái Hùng, Stas, S.M., Le, T.C., Tran, H.D., Pham, T., Le, T.T., Spracklen., B.D., Langan, C., Cuthbert, R., Buermann, W., Phillips, O.L., Jew, E.K.K., Spracklen, D.V.
Liên kết: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ab905a

2588-1191

SUSTAINABLE PRODUCTIVITY OF VIETNAMESE COFFEE FARMS BY INTERPLANTING WITH MACHILUS ODORATISSIMA NEES: A CASE STUDY IN QUANG TRI PROVINCE, VIETNAM

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2020
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phạm Cường (Chính), Đặng Thái Dương, Ngô Tùng Đức, Nguyễn Thị Thùy Phương
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-ARD/issue/view/223

0378-1127 (SCIE)

Logging intensity drives variability in carbon stocks in lowland forests in Vietnam

Forest Ecology and Management, 2020
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Danh mục: SCIE
Tác giả: Suzanne M. Stas (Chính), Tinh Cong Le, Hieu Dang Tran, Hoàng Thị Thái Hòa, Lê Văn An, Trần Thị Ánh Tuyết, Ngô Tùng Đức, Các tác giả khác
Liên kết: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378112719321000

ISN 1859-4581

Quy hoạch vùng thích hợp trồng rừng Sao đen (Hopea odorata) tại hai huyện miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2019
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Duy Phong, Vũ Thị Thùy Trang (Chính), Ngô Tùng Đức, Lê Thị Thu Hà (LN)
Liên kết: http://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/vi/news/Cac-so-Tap-chi-thuong-ky/Tap-chi-Nong-nghiep-va-Phat-trien-nong-thon-so-8-2019-193/