Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1859 - 476X

Ảnh hưởng của tỷ lệ phân lợn nái và bã sắn đến khả sinh trưởng, thành phần hóa học của giun quế

Tạp chí Khoa học kỹ thuật Chăn nuôi, 2023
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ chăn nuôi khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Đức Thạo (Chính), Nguyễn Hải Quân, Võ Thị Minh Tâm
Liên kết: http://116.97.88.11:86/bo-suu-tap/nam-2023-122.html

2588-1256

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG CHẾ PHẨM THẢO DƯỢC ĐỂ ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG HÔ HẤP TRÊN LỢN CON SAU CAI SỮA TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2023
Lĩnh vực: THÚ Y
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phạm Hoàng Sơn Hưng (Chính), Võ Thị Minh Tâm, Hoàng Chung, Lê Đức Ngoan

ISSN 0121-3784

Effect of inclusion of black soldier fly larvae (Hermetia illucens) meal in diets on growth performance and meat quality of growing quail

Livestock Research for Rural Development, 2023
Lĩnh vực: Thức ăn và dinh dưỡng cho động vật nuôi
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Hải Quân (Chính), Lê Đức Thạo, Võ Thị Minh Tâm, Lê Đức Ngoan
Liên kết: http://www.lrrd.org/lrrd35/3/3523nhqu.html

Đặc điểm của than sinh học (biochar) sản xuất từ các nguyên liệu và nhiệt độ chế biến khác nhau

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Chăn nuôi Thú y toàn quốc. Nhà xuất bản Đại học Huế. ISBN: 978-604-337-133-8, 2022
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: Khác
Tác giả: Đinh Văn Dũng, Lê Đình Phùng, Lê Đức Ngoan, Nguyễn Hải Quân, Thân Thị Thanh Trà, Võ Thị Minh Tâm, Lê Đức Thạo, Hồ Nguyễn Ngọc Thảo Tiên, Phạm Xuân Phương
Liên kết: https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/article/create