Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Bài tập Giáo dục Công dân 10

NXB Giáo dục tại Đà Nẵng, 2010
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Vũ Đình Bảy (Chủ biên), Đặng Xuân Điều, Nguyễn Thành Minh

Bài tập Giáo dục Công dân 11

NXB Giáo dục tại Đà Nẵng, 2010
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Vũ Đình Bảy (Chủ biên), Đặng Xuân Điều, Nguyễn Thành Minh

Bài tập Giáo dục Công dân 12

NXB Giáo dục tại Đà Nẵng, 2010
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Vũ Đình Bảy (Chủ biên), Đặng Xuân Điều, Nguyễn Thành Minh

Bài tập Giáo dục công dân 6

NXB Giáo dục tại Đà Nẵng, 2010
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Bảy, Vũ Đình, Điều, Đặng Xuân, Trần Văn Lực

Bài tập Giáo dục Công dân 6

NXB Giáo dục tại Đà Nẵng, 2010
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Vũ Đình Bảy (Chủ biên), Đặng Xuân Điều, Trần VănLực

Bài tập Giáo dục công dân 7

NXB Giáo dục tại Đà Nẵng, 2010
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Bảy, Vũ Đình, Điều, Đặng Xuân, Trần Văn Lực

Bài tập Giáo dục Công dân 7

NXB Giáo dục tại Đà Nẵng, 2010
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Vũ Đình Bảy (Chủ biên), Đặng Xuân Điều, Trần Văn Lực

Bài tập Giáo dục Công dân 8

NXB Giáo dục tại Đà Nẵng, 2010
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Vũ Đình Bảy (Chủ biên), Đặng Xuân Điều, Nguyễn Thành Minh

Bài tập Giáo dục Công dân 9

NXB Giáo dục tại Đà Nẵng, 2010
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Vũ Đình Bảy (Chủ biên), Đặng Xuân Điều, Nguyễn Thành Minh

Đề kiểm tra Ngữ văn 8

NXB Đại Học Sư Phạm Hà Nội, 2010
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Đặng Thị Ngọc Phượng

Đề kiểm tra Ngữ văn 9

NXB Đại Học Sư Phạm Hà Nội, 2010
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Đặng Thị Ngọc Phượng