Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

20 câu hỏi về giáo dục trẻ tự kỷ

NXB Thuận Hoá, 2011
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Tác giả: Phan Minh Tiến, Dorothee Faessler, Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh, Phạm Thị Quỳnh Ni, Mai Thị Thanh Thủy

30 câu hỏi về giáo dục trẻ khuyết tật học tập

NXB Thuận Hoá, 2011
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Tác giả: Phan Minh Tiến, Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh, Phạm Thị Quỳnh Ni, Mai Thị Thanh Thủy

Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

2011
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Trần Văn Lực, Trần Như Hiền

Bài giảng Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

2011
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Trần Văn Lực, Trần Như Hiền

Bài giảng: Hệ thống định vị toàn cầu

2011
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Tác giả: Phạm Gia Tùng, Huỳnh Văn Chương

Bài tập Địa lí 6

NXB Giáo dục tại Hà Nội, 2011
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Đức Vũ (Chủ biên), ; Lê Văn Dược, ; Trần Thị Tuyết Mai

Bài tập Địa lí 7

NXB Giáo dục tại Đà Nẵng, 2011
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Đức Vũ (Chủ biên), ; Lê Văn Dược, ; Trần Thị Tuyết Mai

Bài tập Địa lí 8

NXB Giáo dục tại Đà Nẵng, 2011
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Đức Vũ (Chủ biên), ; Lê Văn Dược, ; Nguyễn Hoàng Sơn

Biết đâu địa ngục thiên đường - bàn và luận

2011
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Nguyễn Văn Hùng

Biết đâu địa ngục thiên đường – Bàn và luận (viết chung)

NXB Hội Nhà văn, 2011
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Nguyễn Khắc Phê, Phan Tuấn Anh

Cẩm nang xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo đại học các ngành thuộc thủy sản

NXB Đại học Huế, 2011
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Tác giả: Nguyễn Quang Linh