Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa

2011
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Tác giả: Đặng Xuân Điều, (Bài giảng)

Sử dụng và quản lý tài nguyên dựa vào cộng đồng

NXB Đại học Huế, 2011
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Tác giả: Lê Văn An (Chủ biên), Hồ Trung Thông (Chủ biên), Huỳnh Văn Chương, Trần Ngọc Liêm, Nguyễn Thị Ngọc Trang, Nguyễn Thị Xuân Hồng, Vũ Tuấn Minh, Ngô Quang Hưng, Đào Thị Phượng, Nguyễn Thị Lộc, Trần Thanh Đức, Ngô Tùng Đức

Tài liệu hướng dẫn học tập môn Luật Thương mại 2

NXB Đại học Huế, 2011
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Cao Đình Lành, Lê Thị Hải Ngọc

Thân thế và sự nghiệp của Leopold Michel Cadiere,

2011
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Bửu Nam, Nhiều tác giả

TOEFL READINGS

NXB Giáo dục tại Hà Nội, 2011
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Lê Phạm Hoài Hương

Sinh lý cây trồng nâng cao, 2010, 2013, 2018, 2020, 2021

Trươngf Đại học Nông Lâm Huế, 2010
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Nguyễn Đình Thi

Bài giảng: Tin học Chuyên ngành Quản lý đất đai

2010
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Tác giả: Phạm Gia Tùng

Bài tập Địa lí 4

NXB Giáo dục tại Đà Nẵng, 2010
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Đức Vũ (Chủ biên), ; Nguyễn Thị Tường Vi

Bài tập Địa lí 5

NXB Giáo dục tại Đà Nẵng, 2010
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Đức Vũ (Chủ biên), ; Nguyễn Thị Tường Vi