Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Tính bền vững của nhà cộng đồng truyền thống trong bối cảnh hiện đại

NXB Thuận Hoá, 2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Tác giả: Nguyễn Văn Mạnh

Ảnh hưởng của trường phái Xô Viết trong nhân học Việt Nam

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Tác giả: Nguyễn Văn Mạnh

Nhân học đại cương

NXB Đại học Huế, 2016
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Tác giả: Nguyễn Văn Mạnh (Chủ biên), Nguyễn Xuân Hồng, Nguyễn Văn Quảng, Nguyễn Chí Ngàn

Văn hóa Việt Nam trong sự đối sánh với văn hóa một số nước chấu Á

NXB Đại học Huế, 2014
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Tác giả: Nguyễn Văn Mạnh

Lịch sử Đảng bộ huyện Hướng Hóa

NXB Chính trị Quốc gia, 2010
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Quang Trung Tiến, (Ban chủ nhiệm), và nnk

Công tác xã hội ở Miền Trung Việt Nam

NXB Thuận Hoá, 2007
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: XÃ HỘI HỌC
Tác giả: Nguyễn Văn Mạnh (Chủ biên), Lê Thị Hải Ngọc, Hoàng Văn Hiển

Sách "Công tác xã hội ở Miền Trung Việt Nam". Bài viết tham gia " Vai trò và nhiệm vụ của Công tác xã hội ở Việt Nam trong bối cảnh thế giới"

NXB Thuận Hoá, 2007
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: XÃ HỘI HỌC
Tác giả: Nguyễn Văn Mạnh (Chủ biên), chủ biên và nhiều tác giả tham gia