Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Các tộc người ở Phương Đông

2021
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Các nghiên cứu văn hóa từng dân tộc, từng nước, khu vực khác
Tác giả: Nguyễn Chí Ngàn (Chủ biên)

Nhân học đại cương

NXB Đại học Huế, 2016
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Tác giả: Nguyễn Văn Mạnh (Chủ biên), Nguyễn Xuân Hồng, Nguyễn Văn Quảng, Nguyễn Chí Ngàn

Từ Kẻ Đôộc đến Phước Tích- Chân dung ngôi làng gốm cổ bên dòng Ô Lâu

NXB Thuận Hoá, 2010
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Nguyễn Hữu Thông, Trần Đình Hằng, Nguyễn Phước Bảo Đàn, Nguyễn Chí Ngàn