Dữ liệu đề tài

I-2-F-6133-1

Production of recombinant laccase and aplication on synthesis dyes degradation

Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Đơn vị chủ trì : Viện Công nghệ Sinh học
Đơn vị thực hiện : Viện Công nghệ Sinh học
Người tham gia: Nguyễn Đức Huy (Chủ nhiệm), Trần Thúy Lan, Lê Mỹ Tiểu Ngọc

QT-DA

Detoxification of antibiotics commonly using in aquaculture by Fusarium oxysporum

Lĩnh vực:
Đơn vị chủ trì : Viện Công nghệ Sinh học
Đơn vị thực hiện : Viện Công nghệ Sinh học
Người tham gia: Nguyễn Đức Huy

QT-DABIO/AS-I-FR3240287089

Peroxidases production from wood decay fungi using rice straw medium

Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC MÔI TRƯỜNG
Đơn vị chủ trì : Bộ môn Sinh học và CNSH ứng dụng
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đức Huy (Chủ nhiệm)

QT-DABĐ-HPA/09/2011/ACP

KỸ THUẬT CHĂM SÓC VÀ PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH HẠI CÓI

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trung tâm Ươm tạo và Chuyển giao công nghệ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Quang Linh, Nguyễn Hữu Hòa, Trần Thị Thu Hà, Kiều Thị Huyền

QT-DABĐ-HPA/19/2012/ACP

“Chuyển giao quy trình kỹ thuật phòng trừ bệnh E.coli trên lợn”

Lĩnh vực: THÚ Y
Đơn vị chủ trì : Trung tâm Ươm tạo và Chuyển giao công nghệ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Quang Linh, Trần Quang Vui, Dư Thanh Hằng