Dữ liệu đề tài

DHH2019-01-161

Mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị trong quá trình đổi mới ở Việt Nam giai đoạn 1986-2016

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Lý luận chính trị
Người tham gia: Nguyễn Thị Hoa (Chủ nhiệm)

ĐHH2019-01-141

Hồi quy phân vị và mô hình Fama-French trong đầu tư chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Phạm Lệ Mỹ (Chủ nhiệm), Võ Quang Mẫn, Hồ Vũ Ngọc Phương, Dương Đức Hưng

DHH2019-01-143

Nghiên cứu đặc trưng phát quang và khả năng ứng dụng của vật liệu silicate alumino kiềm thổ pha tạp ion đất hiếm

Lĩnh vực: Quang học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Nguyễn Mạnh Sơn (Chủ nhiệm), Lê Xuân Diễm Ngọc, Đỗ Thanh Tiến

DHH2019 - 01- 152

Nghiên cứu nguy cơ tai biến môi trường địa chất do hoạt động khai thác vật liệu xây dựng tự nhiên ở huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Địa lý - Địa chất
Người tham gia: Nguyễn Thị Lệ Huyền (Chủ nhiệm), Đỗ Quang Thiên, Nguyễn Thị Thủy, Lê Duy Đạt, Hồ Trung Thành

DHH2019-01-146

Nghiên cứu khảo sát đặc điểm hoạt động của một số chuẩn giao tiếp không dây ứng dụng trong các hệ thống kết nối vạn vật (IoT)

Lĩnh vực: Kỹ thuật điện và điện tử
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Điện tử - Viễn thông
Người tham gia: Lê Văn Thanh Vũ (Chủ nhiệm), Đặng Xuân Vinh, Nguyễn Minh Hiếu, Nguyễn Thành Luân, Huỳnh Nguyễn Nam, Hồ Văn Nghĩa

DHH2019-01-162

Phát huy vai trò của nhà nước trong quản lý phát triển xã hội ở Tỉnh Thừa Thiên Huế hiện nay

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Lý luận chính trị
Người tham gia: Nguyễn Thị Kiều Sương (Chủ nhiệm), Hà Lê Dũng, Nguyễn Thị Phương

DHH2019-01-144

Ứng dụng phần mềm COMSOL Multiphysics để mô phỏng cộng hưởng plasmon bề mặt trên cấu hình Kretschmann.

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Vật lý
Người tham gia: Lê Ngọc Minh (Chủ nhiệm), Lê Quý Thông, Võ Thanh Tùng, Lê Thị Ngọc Bảo, Lê Phước Định

DHH-2019-153

Đánh giá khả năng sử dụng cát nội đồng thay thế cát sông truyền thống trong vật liệu bê tông và vữa xây dựng ở tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Địa lý - Địa chất
Người tham gia: Nguyễn Văn Canh (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Thủy, Lê Duy Đạt

ĐHH2019-01-147

Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát khả năng hấp phụ – giải hấp 5-aminosalicylic acid của hydrogel glucomannan-poly(acrylic acid)

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Hóa học
Người tham gia: Lê Lâm Sơn (Chủ nhiệm), Trần Thị Văn Thi, Lê Trung Hiếu, Lê Thùy Trang, Nguyễn Vĩnh Phú

DHH2018 – 01 - 131

Điều tra, đánh giá đa dạng động vật không xương sống thủy sinh cỡ lớn ở Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm đề xuất giải pháp bảo vệ nguồn lợi

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Hoàng Đình Trung (Chủ nhiệm), Nguyễn Duy Thuận, Trần Văn Giang, Võ Văn Quý

DHH2018-01-120

NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG GIÁM SÁT DỰA TRÊN PHÂN TÍCH HÀNH VI CON NGƯỜI

Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Công nghệ thông tin
Người tham gia: Lê Quang Chiến (Chủ nhiệm), Nguyễn Hữu Tài, Trần Thanh Lương, Nguyễn Đăng Bình