Dữ liệu đề tài

DHH2015-01-75

Chế tạo và nghiên cứu tính chất vật lý của gốm áp điện không chì chứa bismuth.

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Trường Thọ (Chủ nhiệm), Dụng Thị Hoài Trang, Nguyễn Hoàng Yến, Lê Thị Liên Phương

DHH2015-01-79

Nghiên cứu và thiết kế mô hình mạng quang WDM với chuyển mạch bảo vệ tự động tại địa bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KỸ THUẬT ĐIỆN, KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, KỸ THUẬT THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đặng Xuân Vinh (Chủ nhiệm), Hồ Đức Tâm Linh, Vương Quang Phước

DHH2015-01-74

Nghiên cứu sự thay đổi độ phì của đất dưới một số thảm rừng trồng ở huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hà Văn Hành (Chủ nhiệm), Trương Đình Trọng, Lê Đình Thuận, Trần Ánh Hằng

DHH2014-01-57

Đánh giá thực trạng phát sinh, quản lý phân hầm cầu ở thành phố Huế và đề xuất giải pháp cải thiện

Lĩnh vực: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Môi trường
Người tham gia: Đặng Thị Thanh Lộc, Hoàng Thị Mỹ Hằng, Dương Thành Chung, Lê Văn Tuấn, Phạm Khắc Liệu (Chủ nhiệm)

DHH2014--01-63

Các khuynh hướng trong phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Philiippines và Indonesia từ cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Tận (Chủ nhiệm), Trương Tuấn Vũ, Hoàng Thị Anh Đào

DHH2014-01-62

Khảo sát sự lan truyền ánh sáng trong một số tinh thể quang tử 2D bằng phương pháp FDTD

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Quý Thông (Chủ nhiệm), Lê Ngọc Minh, Lê Thị Ngọc Bảo

DHH04-2014

Nghiên cứu địa danh tự nhiên và địa danh hành chính ven biển Quảng Trị, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Tất Thắng (Chủ nhiệm)

DHH 2014-01-69

Đánh giá thực trạng quy hoạch xây dựng khu đô thị mới An Vân Dương (Khu A) và Khu tái định cư Hương Sơ tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Mạnh Hùng, Nguyễn Bắc Giang, Nguyễn Quang Huy, Trần Đình Hiếu (Chủ nhiệm)

DHH2014-01-68

Thế giới nghệ thuật tiểu thuyết Giả Bình Ao

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đỗ Thu Thủy

DHH2014-2015

Biến đổi văn hóa xã hội và đời sống đô thị trong quá trình đô thị hóa ở Huế (1975-2012)

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Quang Trung Tiến (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Thùy Nhung, Nguyễn Phước Bảo Đàn, Nguyễn Chí Ngàn

DHH2014-01-54

Nghiên cứu, thiết kế và thực thi chip vi điều khiển 8bit.

Lĩnh vực: KỸ THUẬT ĐIỆN, KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, KỸ THUẬT THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Hải Phong (Chủ nhiệm), Đặng Xuân Vinh, Nguyễn Văn Ân, Hồ Đức Tâm Linh, Hoàng Lê Hà

DHH2014-01-61

Nghiên cứu, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên đất vùng đồng bằng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế và đề xuất giải pháp sử dụng đất hợp lý.

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Đình Trọng, Nguyễn Quang Việt, Lê Đình Thuận