Dữ liệu đề tài

B2014-DHH-114

Chính sách "đóng cửa" và "mở cửa" của các quốc gia Đông Nam Á từ cuối thế kỷ XVIII đến cuối thế kỷ XIX và kinh nghiệm cho Việt Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đặng Văn Chương (Chủ nhiệm), Trần Đình Hùng, Trần Thị Quế Châu, Lê Thị Quí Đức

B2014-DHH116

Nghiên cứu sử dụng mô hình b-Learning vào dạy học Vật lý ở trường phổ thông

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Huy Hoàng (Chủ nhiệm)

B2012-DHH-103

Nghiên cứu đề xuất các mô hình nông lâm kết hợp dọc hành lang đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đức Vũ (Chủ nhiệm), Mai Văn Chân, Nguyễn Hoàng Sơn, Trần Thị Tuyết Mai, Lê Phúc Chi Lăng, Dương Viết Tình, Lê Năm, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Phạm Viết Thanh

B2010 - DHH 03 - 66

Nghiên cứu các đặc điểm thích nghi của một số loài thực vật sống ven bờ sông Hương thành phố Huế

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Khoa Lân, Trương Thị Hiếu Thảo, Hoàng Thị Huế; Huỳnh Thị Hoàng Lan

B2008-ĐHH 03-41 TĐ

Tích hợp các mô hình động với nghiên cứu bài học có trọng tâm tư duy toán để nâng cao nghiệp vụ sư phạm của giáo viên

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Vui

B2004-09-22TĐ

Phát triển công cụ tin học để thiết kế các mô hình toán học tích cực nhằm hỗ trợ dạy học toán trung học phổ thông

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Vui