Dữ liệu đề tài

DHL2023-CNTY-05

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân thỏ đến khả năng sinh trưởng và tăng sinh khối của giun quế (Perionyx excavatus)

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Nguyễn Minh Hoàn (Chủ nhiệm), Lê Thị Lan Phương, Lê Nữ Anh Thư, Vũ Thị Minh Phương

CS-DT

NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN KẾT CẤU ỐNG THÉP NHỒI BÊ TÔNG TRONG NHÀ CÔNG NGHIỆP

Lĩnh vực: Kỹ thuật xây dựng
Đơn vị chủ trì : Khoa Cơ khí - Công nghệ
Đơn vị thực hiện : Khoa Cơ khí - Công nghệ
Người tham gia: Nguyễn Thị Thanh (Chủ nhiệm), Phạm Việt Hùng

DHH2020-02-136

QUY TRÌNH ĐIỀU CHẾ KEM NANO BẠC - CURCUMIN CÓ KHẢ NĂNG KHÁNG MỘT SỐ VI KHUẨN GÂY BỆNH VIÊM VÚ BÒ

Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ NANO
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Lê Thị Kim Anh (Chủ nhiệm), Nguyễn Hữu Thịnh, Võ Văn Quốc Bảo

DHL2023-LN-02

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động trồng rừng thay thế ở Ban quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Lâm sinh
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Lâm nghiệp
Người tham gia: Vũ Thị Thùy Trang (Chủ nhiệm), Lê Thị Phương Thảo, Phạm Thị Phương Thảo

CS-DT

Nghiên cứu kỹ thuật trồng cây Thiên niên kiện {Homalomena occulta (Lour.) Schott} ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Lâm sinh
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Lâm nghiệp
Người tham gia: Phạm Cường (Chủ nhiệm), Lê Thái Hùng, Hồ Đăng Nguyên

CS-DT

Đánh giá mức độ an toàn sinh học ở các trại chăn nuôi lợn nái theo hệ thống chuồng kín qui mô nhỏ ở miền Trung

Lĩnh vực: Khoa học công nghệ chăn nuôi khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Vũ Thị Minh Phương

DHL2023-LN-01

Nghiên cứu ảnh hưởng của chỉ tiêu biểu thị cấp năng suất và mật độ đến sản lượng rừng trồng Keo lai (Acacia auriculiformis x Acacia mangium) tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Lâm nghiệp
Người tham gia: Hoàng Văn Dưỡng (Chủ nhiệm), Nguyễn Duy Phong

CS-DT

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG HỮU CƠ TẠI HUYỆN HẢI LĂNG, TỈNH QUẢNG TRỊ

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp
Người tham gia: Trần Thị Ánh Tuyết (TNĐ) (Chủ nhiệm), Dương Quốc Nõn, Nguyễn Đình Tiến

CS-DT

Nghiên cứu xây dựng quy trình nhân giống in vitro địa lan chịu nhiệt

Lĩnh vực: Các công nghệ tế bào trong nông nghiệp
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Dương Thanh Thủy (Chủ nhiệm), Trần Thị Triêu Hà, Lã Thị Thu Hằng

CS-DT

Nghiên cứu sản xuất chế phẩm từ Saccharomyces cerevissiae, Lactobacillus plaantarum và Bacillus subtillis dạng bột trong điều kiện phòng thí nghiệm

Lĩnh vực: THÚ Y
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Nguyễn Thị Hoa (Chủ nhiệm), Nguyễn Xuân Hòa, Phan Thị Hằng, Lê Minh Đức