Dữ liệu đề tài

T2019-237-NV-NN

Ẩn dụ ý niệm miền nguồn “đồ vật” trong tục ngữ tiếng Hán và tiếng Việt

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Khoa Việt Nam học
Người tham gia: Liêu Thị Thanh Nhàn (Chủ nhiệm)

CS-DT T2018-190-GD-NN

Nghiên cứu chiến lược đọc hiểu của sinh viên tiếng Anh không chuyên tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Khoa Tiếng Anh chuyên ngành
Người tham gia: Nguyễn Thị Phương Lan (Chủ nhiệm), Huỳnh Thị Long Hà, Nguyễn Phạm Thanh Vân

DHH2020-07-66

Nhận thức về tư duy phản biện trong giảng dạy tiếng Anh và thực tiễn lồng ghép tư duy phản biện vào giảng dạy của sinh viên ngành sư phạm tiếng Anh, trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Lĩnh vực: Các vấn đề khoa học giáo dục khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Khoa Quốc tế học
Người tham gia: Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ nhiệm)

DHH2020-07-62

Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ hành chính trực tuyến cho sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Ngoại ngữ
Người tham gia: Phạm Anh Huy (Chủ nhiệm), Trần Nguyên Phong, Nguyễn Quang Hưng

DHH2020-07-59

NGHIÊN CỨU CÁC ĐẶC ĐIỂM TỪ VỰNG TRONG BÀI VIẾT CỦA SINH VIÊN CHUYÊN NGỮ TIẾNG ANH. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Khoa Tiếng Anh
Người tham gia: Nguyễn Thị Bảo Trang (Chủ nhiệm), Nguyễn Xuân Quỳnh, TRƯƠNG KHÁNH MỸ, Nguyễn Thị Thanh Bình, Phan Quỳnh Như

CS-DT

Nghiên cứu nhận thức về việc sử dụng tiếng mẹ đẻ (ngôn ngữ 1) trong các học phần lý thuyết của giảng viên tiếng Anh, trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Khoa Tiếng Anh
Người tham gia: Nguyễn Bùi Thùy Minh (Chủ nhiệm)

DHH2020-07-69

Đối chiếu nhóm từ vựng liên quan đến lĩnh vực giáo dục trong Tiếng Hán và tiếng Việt

Lĩnh vực: Nghiên cứu chung về ngôn ngữ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Ngoại ngữ
Người tham gia: Nguyễn Văn Tư

DHH2020-07-67

Nghiên cứu hiệu quả chương trình đào tạo ngành ngôn ngữ Trung Quốc tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế trên cơ sở đánh giá của các bên liên quan

Lĩnh vực: Nghiên cứu chung về ngôn ngữ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Ngoại ngữ
Người tham gia: Nguyễn Văn Tư

DHH2020-07-63

Nghiên cứu nhu cầu xã hội về nguồn nhân lực lao động tiếng Pháp chuyên ngành truyền thông tại khu vực miền Trung và Tây nguyên.

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Ngoại ngữ
Người tham gia: Hoàng Thị Thu Hạnh (Chủ nhiệm), Lê Đăng Bảo Châu, Trần Thị Khánh Phước

T2020-272-NV-NN

Khảo sát cách đặt tiêu đề trên báo mạng điện tử tiếng Việt và tiếng Anh

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Khoa Việt Nam học
Người tham gia: Ngô Thị Khai Nguyên (Chủ nhiệm)

T2020-275-GD-NN

Phản hồi của giảng viên và sinh viên Khoa Tiếng Anh tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế về việc sử dụng hệ thống quản lý học tập hucfl.online trong dạy và học trực tuyến

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Ngoại ngữ
Người tham gia: Cao Thị Xuân Liên (Chủ nhiệm)