Dữ liệu đề tài

DHL2023-TS-06

Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản cá chốt (Mystus gulio) phân bố ở khu vực đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Đơn vị chủ trì : Khoa Thủy sản
Đơn vị thực hiện : Khoa Thủy sản
Người tham gia: Võ Điều (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Huệ

CS-DHL-TS-04

Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tham gia bảo hiểm NTTS của nông hộ tại một số vùng nuôi tôm của tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Thủy sản
Người tham gia: Lê Tiến Hữu (Chủ nhiệm), Lê Thị Thu An, Nguyễn Văn Huệ

CS-DT

Dinh dưỡng thức ăn và quản lý môi trường nước trong nuôi trồng thuỷ sản

Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Thủy sản
Người tham gia: Mạc Như Bình (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Thanh Thủy, Lê Văn Dân, Trương Văn Đàn, Hà Nam Thắng, Kiều Thị Huyền, Trần Thị Thúy Hằng, Võ Điều, Ngô Thị Hương Giang, Nguyễn Văn Huệ

CS-DT

Ảnh hưởng của nền đáy và thức ăn đến sinh khối và mật độ trùn chỉ (Limnodrilus sp.)

Lĩnh vực: Sinh lý và dinh dưỡng thuỷ sản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Thủy sản
Người tham gia: Võ Điều (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Huệ

DHH2018-02-103

Thiết lập bản đồ dự báo chất lượng nước cho nuôi trồng thủy sản ở đầm phá Tam Giang – Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Thủy sản
Người tham gia: Trương Văn Đàn (Chủ nhiệm), Nguyễn Thành Luân, Mạc Như Bình, Hà Nam Thắng, Vũ Ngọc Út, Ngô Thị Hương Giang, Nguyễn Văn Huệ

CS-DT

Ứng dụng hệ thống thôn tin địa lý GIS phân vùng chất lượng nước nuôi thủy sản ở đầm Sam Chuồn, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Dân (Chủ nhiệm), Trương Văn Đàn, Nguyễn Văn Huệ