Dữ liệu đề tài

DHH2019-03-116

Hoạt động kinh tế của người Hoa ở Philippines thời kì thuộc địa (1571-1946)

Lĩnh vực: Lịch sử thế giới; Lịch sử từng nước, từng vùng; từng khu vực
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Trần Thị Quế Châu (Chủ nhiệm), Đặng Văn Chương, Nguyễn Tuấn Bình, Lê Thị Quí Đức

B2019 - DHH - 05

Cải cách giáo dục ở một số quốc gia Đông Nam Á từ thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì :
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Đặng Văn Chương (Chủ nhiệm)

CS-DTT.18 - XH - 06

Cải cách giáo dục của Anh ở thuộc địa Myanmar và Malaysia từ nửa sau thế kỷ XIX đến nửa đầu thế kỷ XX

Lĩnh vực: Lịch sử thế giới; Lịch sử từng nước, từng vùng; từng khu vực
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đặng Văn Chương (Chủ nhiệm), Lê Thị Quí Đức

B2014-DHH-114

Chính sách "đóng cửa" và "mở cửa" của các quốc gia Đông Nam Á từ cuối thế kỷ XVIII đến cuối thế kỷ XIX và kinh nghiệm cho Việt Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đặng Văn Chương (Chủ nhiệm), Trần Đình Hùng, Trần Thị Quế Châu, Lê Thị Quí Đức

B2010-DHH03

Quan hệ Xiêm-Pháp từ nữa sau thế kỷ XVII đến cuối thể kỷ XIX

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đặng Văn Chương, Trần Đình Hùng

B2010-DHH03-71

Quan hệ Xiêm – Pháp từ nửa sau thế kỷ XVII đến cuối thế kỷ XIX

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đặng Văn Chương

B2009-DHH01-68

Nghiên cứu và cải tiến các kỹ thuật định tuyến trên mạng quang.

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Võ Thanh Tú (Chủ nhiệm), Đặng Văn Chương, Lê Hữu Bình

CS-DTT.05-XH-48

Châu Á trong Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đặng Văn Chương (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Ty, Trần Thị Vinh, Bùi Thị Thảo

NN.DA2006-DHH03-15

Quan hệ đối ngoại của Xiêm từ 1782 - 1851

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đặng Văn Chương

B2001.09.06

Quan Hệ Giữa Thái Lan-lào-campuchia -việt Nam Từ 1778 - 1945

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đặng Văn Chương