Dữ liệu đề tài

QT-DA

Dự án EASTEM (Hợp tác Á-Âu trong chương trình đào tạo STEM)

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Đường Văn Hiếu (Chủ nhiệm), Hoàng Hữu Hạnh, Phan Hải Phong, Lê Văn Tường Lân, Trần Nguyên Phong, Hoàng Công Tín, Võ Thanh Tùng (Chủ nhiệm)

DHH2019-01-142

Xử lý tri thức không nhất quán trong tiến hoá và truy vấn ontology

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Nguyễn Văn Trung (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Bích Lộc, Hoàng Nguyễn Tuấn Minh, Lê Mạnh Thạnh, Hoàng Hữu Hạnh

B2016-DHH-18

Nghiên cứu và ứng dụng “Internet-of-Things” theo hướng tiếp cận Web ngữ nghĩa trong quan trắc và dự báo môi trường

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Hữu Hạnh (Chủ nhiệm), Lê Mạnh Thạnh, Đường Văn Hiếu, Nguyễn Văn Trung, Trần Nguyên Phong, Nguyễn Thanh Nam

DHH2015-01-71

Nghiên cứu tích hợp các ontology và các quy tắc đối với web ngữ nghĩa theo hướng tiếp cận chương trình logic mô tả

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Nguyễn Tuấn Minh (Chủ nhiệm), Hoàng Hữu Hạnh, Nguyễn Văn Trung

QT-DA-NSS-2015

Development of E-Learning tools to support education and training related to monitoring and management of water resources

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Peter Goethals (Chủ nhiệm), Hoàng Hữu Hạnh

DHH2014-01-59

XỬ LÝ TRI THỨC KHÔNG NHẤT QUÁN VỚI CÁCH TIẾP CẬN THEO PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG THUẬN

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Hữu Hạnh, Hoàng Nguyễn Tuấn Minh, Nguyễn Văn Trung (Chủ nhiệm)

DHH2012-01-33

Ứng dụng truyền hình hội nghị ở Trung tâm Đào tạo Từ xa - Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Hòa (Chủ nhiệm), Lê Nam Hải, Nguyễn Mậu Hân, Hoàng Hữu Hạnh

DHH2010

Nghiên cứu giải pháp SharePoint cho quản lý quy trình công việc

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Hữu Hạnh (Chủ nhiệm), Trương Khánh Duy, Nguyễn Thanh Nam, Phan Minh Huấn, Trần Viết Hùng

NN-NCCB102.02-2010.14

Ứng dụng khái niệm Web Ngữ nghĩa trong quản lý tiến trình nghiệp vụ cộng tác

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Hữu Hạnh (Chủ nhiệm), Lê Mạnh Thạnh, Trương Công Tuấn, Hoàng Bảo Hùng, Trần Thị Phương Chi

B2010-DHH01-88

Nghiên cứu và xây dựng khung ứng dụng tích hợp quản lý thông tin cá nhân dựa trên công nghệ Web ngữ nghĩa

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Hữu Hạnh (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Quang Hưng, Hoàng Nguyễn Tuấn Minh, Nguyễn Mậu Quốc Hoàn

DHH2009

Xây dựng các giải pháp An toàn thông tin cho các ứng dụng dùng chung trên mạng Đại học Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Minh Huấn (Chủ nhiệm), Hoàng Hữu Hạnh, Nguyễn Thanh Nam, Trương Khánh Duy