Dữ liệu đề tài

DHH2021-01-180

Nghiên cứu khả năng phân hủy naphthalene và phân lập các gen liên quan của chủng vi khuẩn Paenibacillus naphthalenovorans 4B1

Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Lê Thị Hà Thanh (Chủ nhiệm), Hoàng Dương Thu Hương, Trần Vũ Ngọc Thi, Ngô Thị Bảo Châu, Nguyễn Tấn Vũ

DP-DTTHH.2016-KC.03

Phân lập và nghiên cứu ứng dụng các chủng vi khuẩn phân hủy dioxin ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Lộc (Chủ nhiệm), Lê Thị Hà Thanh, Kazuhide Kimbara, Trần Vũ Ngọc Thi, Phạm Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thị Anh Thư, Nguyễn Trần Mễ Khuê, Vũ Đức Hoàng, Nguyễn Hoàng Tuệ