Dữ liệu đề tài

DHL2023-CNTY-06

Năng suất sinh khối của cỏ Ruzi , Mulato II Hybrid trồng tại Hương Vân, Hương Trà, Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Thức ăn và dinh dưỡng cho động vật nuôi
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Trần Ngọc Liêm (Chủ nhiệm), Võ Thị Minh Tâm, Thân Thị Thanh Trà, Ngô Mậu Dũng

DHL2023-CNTY

Xác định đa hình gen Leptin trên tổ hợp bò lai (Senepol x lai Sind) nuôi ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Dương Thị Hương (Chủ nhiệm), Hồ Lê Quỳnh Châu, Thân Thị Thanh Trà

DHH2022-02-164

Xác định đa hình gen Leptin và Thyroglobulin trên một số tổ hợp bò lai hướng thịt nuôi ở tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Hồ Lê Quỳnh Châu (Chủ nhiệm), Lê Đình Phùng, Nguyễn Hữu Văn, Đinh Văn Dũng, Thân Thị Thanh Trà, Dương Thị Hương, Lê Thị Thu Hằng

CS-DT

Tình hình chăn nuôi dê tại xã Hồng Kim, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế: Thực trạng và giải pháp

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Dương Thị Hương (Chủ nhiệm), Trần Thị Thu Hồng, Hồ Lê Quỳnh Châu, Thân Thị Thanh Trà

DHL2021-CNTY-09

Ảnh hưởng của các mức bổ sung methionine trong khẩu phần đến chất lượng thịt của gà Ri lai nuôi tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Dương Thị Hương (Chủ nhiệm), Hồ Lê Quỳnh Châu, Thân Thị Thanh Trà

CS-DT-DHL 2020 CNTY - 04

Ảnh hưởng của các mức bổ sung Mannan Oligo saccharide (MOS) đến tiêu hóa các chất dinh dưỡng và tích lũy N của gà Ri lai nuôi thịt tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Nguyễn Thanh Thủy, Thân Thị Thanh Trà (Chủ nhiệm)

DHH2020-02-143

Nghiên cứu sử dụng một số phương pháp gây động dục cho trâu cái chậm sinh nhằm nâng cao khả năng sinh sản của đàn trâu ở Quảng Nam

Lĩnh vực: Sinh học sinh sản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Dương Thanh Hải (Chủ nhiệm), Phan Thị Hằng, Trần Thị Na, Dương Ngọc Phước, Trần Thị Thu Hồng, Thân Thị Thanh Trà, Lê Trần Hoàn

CS-DT-DTTCNTY2019-83

Ảnh hưởng của các mức protein khác nhau đến khả năng sinh trưởng của chim cút nuôi thịt tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Trần Ngọc Long, Dương Thị Hương, Thân Thị Thanh Trà (Chủ nhiệm)