Dữ liệu đề tài

DHL2021-CNTY-09

Ảnh hưởng của các mức bổ sung methionine trong khẩu phần đến chất lượng thịt của gà Ri lai nuôi tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Dương Thị Hương (Chủ nhiệm), Hồ Lê Quỳnh Châu, Thân Thị Thanh Trà

DHL2021-CNTY-03

Đa hình exon 5 gen thụ thể Prolactin liên quan đến năng suất trứng của gà Ri lai được nuôi ở miền Trung

Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Nguyễn Thanh Thủy (Chủ nhiệm), Hồ Lê Quỳnh Châu, Dương Thanh Hải, Dương Thị Hương

CS-DT2020-CNTY-02

Ảnh hưởng của các mức bổ sung Mannan - Oligosaccharide (MOS) trong khẩu phần đến các chỉ tiêu sinh trưởng, năng suất thịt gà Rilai được nuôi tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Trần Ngọc Long (Chủ nhiệm), Văn Ngọc Phong, Dương Thị Hương

CS-DT-DTTCNTY2019-83

Ảnh hưởng của các mức protein khác nhau đến khả năng sinh trưởng của chim cút nuôi thịt tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Trần Ngọc Long, Dương Thị Hương, Thân Thị Thanh Trà (Chủ nhiệm)

CS-DTTCNTY2018-1

Đánh giá năng suất và chất lượng thịt gà Ri lai ở các tuần tuổi giết mổ khác nhau nuôi tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Minh Hoàn (Chủ nhiệm), Dương Thị Hương, Trần Ngọc Long

CS-DTTCNTY2017-4

BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU ĐA HÌNH GEN SCD LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH TRẠNG MỠ GIẮT CỦA BÒ

Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Nữ Anh Thư (Chủ nhiệm), Lê Thị Lan Phương, Nguyễn Minh Hoàn, Lê Đình Phùng, Dương Thị Hương