Dữ liệu đề tài

B20232-DHH-06

Nghiên cứu chế tạo và cải tiến một số tính chất vật lý của gốm sắt điện (K, Na)NbO3 pha tạp thiêu kết ở nhiệt độ thấp

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Vật lý
Người tham gia: Lê Trần Uyên Tú (Chủ nhiệm), Nguyễn Trường Thọ, Phan Đình Giớ, Phan Hải Phong, Dụng Thị Hoài Trang, Lê Phước ĐỊNH, Hoàng Ngọc AN

NN-NCCB 103.02-2019.08

Cấu trúc và các tính chất điện của vật liệu gốm áp điện không chì trên cơ sở KNN chế tạo bằng phương pháp thiêu kết hai bước

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Vật lý
Người tham gia: Phan Đình Giớ (Chủ nhiệm), Võ Thanh Tùng, Nguyễn Trường Thọ, Lê Trần Uyên Tú, Lê Đại Vương

B2019-DHH-13

Chế tạo và nghiên cứu tính chất vật lý của hệ gốm áp điện không chì nhiều thành phần trên cơ sở Bi0,5(Na1-xKx)0,5(Ti1-ySny)O3

Lĩnh vực: Khoa học vật lý khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Nguyễn Trường Thọ (Chủ nhiệm)

NN-NCCB103.02-2015.66

Chế tạo và nghiên cứu tính chất vật lý của hệ gốm sắt điện không chì nhiều thành phần với [Bi0,5K0,5]TiO3 thay đổi.

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Đình Giớ, Võ Thanh Tùng, Nguyễn Trường Thọ (Chủ nhiệm)

DHH2015-01-75

Chế tạo và nghiên cứu tính chất vật lý của gốm áp điện không chì chứa bismuth.

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Trường Thọ (Chủ nhiệm), Dụng Thị Hoài Trang, Nguyễn Hoàng Yến, Lê Thị Liên Phương