Dữ liệu đề tài

DHH2022-01-199

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nanocomposit oxit sắt-kim loại quý có cấu trúc xốp và ứng dụng

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Hóa học
Người tham gia: Hồ Văn Minh Hải (Chủ nhiệm), Nguyễn Đức Vũ Quyên, Đặng Xuân Tín, Bùi Thị Hoàng Diễm, Lê Thị Hòa, Trần Thanh Minh, Lê Lâm Sơn

DHH 2020-01-170

Tổng hợp vật liệu khung hữu cơ kim loại Ni/UiO-66 và ứng dụng

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Hóa học
Người tham gia: Lê Thị Hòa (Chủ nhiệm), Hồ Văn Minh Hải, Nguyễn Thị Thanh Hải, Đinh Thị Thu Thanh

DHH2019-01-148

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano Cu, nano Ag trên nền alginate và đánh giá khả năng kháng khuẩn, kháng nấm, kích thích tăng trưởng cây lúa

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Nguyễn Thị Thanh Hải (Chủ nhiệm), Lê Thị Hòa, Bùi Quang Thành

DP-DT

Nghiên cứu điều chế hạt nano đa chức năng trên nền chitosan oligosaccharide (COS) và thử nghiệm khả năng kháng bệnh trên cây lúa tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Hoá sinh; phương pháp nghiên cứu hoá sinh
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Hóa học
Người tham gia: Trần Thái Hòa (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Thị Thanh Hải, Đinh Quang Khiếu, Lê Thị Hòa

NN-DA104.06-2014.13-Nafosted

Nghiên cứu cấu trúc và tính chất của một số hệ phức chứa phối tử linh hoạt tetrylone, tetrylene, và các phối tử liên quan khác bằng phương pháp hóa lượng tử

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Ái Nhung (Chủ nhiệm), Dương Tuấn Quang, Đặng Tấn Hiệp, Phạm Văn Tất, Lê Thị Hòa

DHH2015-0102

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu mao quản khung hữu cơ kim loại MIL-101 và sử dụng trong xúc tác oxy hoá một số alkene

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đinh Quang Khiếu (Chủ nhiệm), Lê Thị Hòa, Mai Xuân Tịnh, Trần Thanh Minh, Võ Thị Thanh Châu

DHH2009-01-09

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VẬT LIỆU MAO QUẢN TRUNG BÌNH MCM-41 CHỨA THIẾC VÀ KHẢO SÁT HOẠT TÍNH XÚC TÁC TRONG PHẢN ỨNG TỔNG HỢP NOPOL

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Hòa (Chủ nhiệm), Trần Thái Hòa, Mai Xuân Tịnh, Nguyễn Thị Thanh Hải

B2010-DHH01-84

Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng chất xúc tác nền ZrO2 từ khoáng zircon Thừa Thiên Huế và ứng dụng làm xúc tác cho phản ứng chuyển hóa n-ankan

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Hòa, Nguyễn Thị Thanh Hải, Mai Xuân Tịnh (Chủ nhiệm)

CS-DT242/QĐ-KHCN

Khảo sát khả năng hấp phụ kim loại nặng của Chitosan

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Ái Nhung (Chủ nhiệm), Đinh Quang Khiếu, Lê Thị Hòa