Dữ liệu đề tài

DHL2023-NH-05

Nghiên cứu sinh trưởng, phát triển và năng suất một số giống diêm mạch tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Phan Thị Phương Nhi (Chủ nhiệm), Trần Thị Thu Giang

TTH.2021-KC.21

Nghiên cứu bảo tồn, phát triển và chế biến sản phẩm chè Truồi tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Bảo quản và chế biến nông sản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Cơ khí - Công nghệ
Người tham gia: Nguyễn Văn Huế (Chủ nhiệm), Hồ Sỹ Vương, Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Quốc Sinh, Phạm Hữu Tỵ, Phan Thị Phương Nhi, Trịnh Thị Sen, Trần Đăng Khoa, Hoàng Dũng Hà, Nguyễn Văn Chung, Nguyễn Thị Diễm Hương

QT-DA

Dự án tăng cường giáo dục về BĐKH vì sự phát triển bền vững ở Việt nam và Myanma - CLIDEV

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cơ quan Đại học Huế
Người tham gia: Nguyễn Hồ Lam (Chủ nhiệm), Hoàng Thị Thái Hòa, Nguyễn Thị Hồng Mai, Trần Nam Thắng, Đinh Tiến Tài, Hồ Đắc Thái Hoàng, Phan Thị Phương Nhi, Hoàng Xuân Thảo, Nguyễn Thúc Phúc

TTH.2021-KC.026

Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm có giá trị cao từ cây atiso đỏ tại Phong Điền, Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Kỹ thuật thực phẩm, Bảo quản và chế biến nông sản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Cơ khí - Công nghệ
Người tham gia: Nguyễn Văn Toản (Chủ nhiệm), Nguyễn Đức Chung, Nguyễn Văn Huế, Nguyễn Thị Vân Anh, Phạm Hữu Tỵ, Phan Thị Phương Nhi, Lê Khắc Phúc, Hồ Sỹ Vương, Nguyễn Thị Thu Hiền, Lê Văn Chánh

TĐ2021-03

Nghiên cứu xây dựng quy trình nhân giống in vitro cây sắn (Manihot esculenta)

Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Dương Thanh Thủy (Chủ nhiệm), Phan Thị Phương Nhi, Trần Thị Hoàng Đông, Lê Khắc Phúc, Trần Thị Triêu Hà, Lã Thị Thu Hằng

DHL2021-NH-07

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng, phát triển và năng suất cây Atiso đỏ (Hibiscus sabdariffa L.) trồng tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Phan Thị Phương Nhi (Chủ nhiệm), Lê Khắc Phúc, Thái Thị Huyền

B2020-DHH-05

Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái học và phòng trừ sinh học nấm Didymella bryoniae gây bệnh nứt thân chảy nhựa cây dưa hấu ở miền Trung Việt Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN, SINH HỌC
Đơn vị chủ trì :
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Lê Như Cương (Chủ nhiệm), Trần Đăng Hòa, Phan Thị Phương Nhi, Nguyễn Tiến Long (Ckcn), Trần Thị Xuân Phương, Thái Thị Huyền, Nguyễn Văn Quy, Trần Đăng Tuấn Vũ, Ngô Thạch Quỳnh Huyên, Lê Thị Thu Thảo

CS-DT2020

Nghiên cứu sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống đậu xanh tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Phan Thị Phương Nhi (Chủ nhiệm), Trần Thị Thu Giang, Trần Đăng Tuấn Vũ

DHH 2019-02-129

Tuyển chọn giống và nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật sản xuất khoai lang làm rau ăn lá trái vụ chất lượng cao tại Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ quốc tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Trịnh Thị Sen (Chủ nhiệm), Phan Thị Phương Nhi, Lê Văn Chánh, Dương Thanh Thủy, Hoàng Trọng Nghĩa, Trần Văn Tý