Dữ liệu bài báo khoa học

Phương thức huyền ảo trong văn xuôi sau 1975

Tập san KH ĐHSP Huế, 1991
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thị Hường

Nghiên cứu áp dụng màn tẩm Permỉthin (OMS -1821) để phòng chống muỗi ở thành phố Huế

Thông tin Khoa học Trường Đại học Tổng hợp Huế. Số 7, tr. 120-123, 1991
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Trọng Sơn

Nghiên cứu họ Acrididae (Orthoptera) ở Thừa Thiên Huế

Thông tin Khoa học trường đại học Tổng hợp Huế. Số 7, tr. 116-119, 1991
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Trọng Sơn

Nghiên cứu các mô hình sinh thái sử dụng hợp lý lãnh thổ trung du Bình Trị Thiên

Thông tin Khoa học Trường Đại học Tổng hợp Huế, 1991
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Văn Thăng

Thực nghiệm xây dựng quy trình bón phân đa lượng hợp lý cho cây hồ tiêu ở xí nghiệp liên hiệp hồ tiêu Tân Lâm

Thông tin Khoa học Trường Đại học Tổng hợp Huế, 1991
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Văn Thăng

Some results on QF rings (n=2,3)

Acta Math. Vietnam. , 1991
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Văn Thuyết

On continuous rings with chain conditions

Vietnam J. Math. , 1991
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Văn Thuyết

Vành liên tục với các dây chuyền hạn chế.

Tập san Khoa học trường Đại học Sư phạm Huế. , 1991
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Văn Thuyết

Dẫn liệu bước đầu về họ Coriolaceae Sing. Ở một số địa điểm thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế

Thông Tin Khoa Học Trường ĐHTH Huế , 1991
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Ngô Anh

Nghiên cứu nấm lớn ở thành phố Huế

Thông Tin Khoa Học Trường ĐHTH-Huế , 1991
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Ngô Anh

Desiccation and salt stresses stimulate growth and regeneration of Craterostigma plantagineum Hochst in in vitro culture

Proc. National Centre For Scientific Research Of Vietnam , 1991
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hoàng Lộc, Le Tran Binh, Le Thi Muoi