Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ISSN

Thực thi trách nhiệm xã hội doanh nghiệp tại Việt Nam - Thách thức và một số gợi mở

Tạp chí Luật học, 2022
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Cao Đình Lành (Chính), Đồng Thị Huyền Nga (Chính)

Hoàn thiện pháp luật về hợp đồng thông minh trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại Việt Nam

HỘI THẢO QUỐC TẾ: CHIA SẺ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ RÀ SOÁT, HOÀN THIỆN KHUNG PHÁP LUẬT VỀ TÀI SẢN, HỢP ĐỒNG, QUYỀN SỞ HỮU VÀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ, VResort, Hoà Bình, ngày 11-12 tháng 11 năm 2021 (WORKSHOP: International experience in improvement of regulatory frameworks on property, contracts, ownership and other relevant issues emerging from the Industry 4.0), 2021
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: Khác
Tác giả: Đồng Thị Huyền Nga (Chính), Hoàng Thảo Anh (Chính)

Thực thi trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tại Việt Nam - Rào cản, thách thức và một số gợi mở

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp: Kinh nghiệm quốc tế và gợi mở cho Việt Nam, 2019
Lĩnh vực: Luật học
Danh mục: Khác
Tác giả: Đồng Thị Huyền Nga (Chính)

Hệ thống pháp luật và vấn đề dỡ bỏ các rào cản nhằm tận dụng cơ hội thời đại kỹ thuật số, hành động của thị trường số EU và kinh nghiệm cho Cộng đồng kinh tế ASEAN

Sự đối mặt của pháp luật với những thách thức của thế kỷ XXI: phương hướng đổi mới pháp luật, 2018
Lĩnh vực: Luật học
Danh mục: Khác
Tác giả: Đồng Thị Huyền Nga (Chính)

1859-1388

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại tỉnh Thừa Thiên Huế, thực trang và giải pháp

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2015
Lĩnh vực: Luật học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đồng Thị Huyền Nga

Nâng cao hiệu quả giải quyết vấn đề vi phạm bản quyền báo chí điện tử ở Việt Nam

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học “Hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam theo hiến pháp năm 2013, 2015
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: Khác
Tác giả: Đồng Thị Huyền Nga (Chính)