Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2588-1191

Tỷ lệ nhiễm cầu trùng ở gà H’re được nuôi theo mô hình trang trại hở tại Quảng ngãi

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2024
Lĩnh vực: THÚ Y
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh Anh (Chính), Nguyễn Thị Mùi, Lê Đức Thạo, Đinh Văn Dũng, Lê Đình Phùng

SAADC2023

Impact of the COVID-19 pandemic on the goat meat consumption market in Central Vietnam

International Conference on Sustainable Animal Agriculture for Developing Countries, 2023
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Văn Nam, Nguyễn Xuân Bả, Nguyễn Thị Mùi, Phạm Hoàng Sơn Hưng, Văn Ngọc Phong, Lê Trần Hoàn, Trần Ngọc Long, Bùi Thị Nga, Nam Hoang, Nguyễn Hữu Văn (Chính)
Liên kết: https://saadc2023.nuol.edu.la/index.php

SAADC2023

Characteristics of the goat meat consumers in Central Vietnam

International Conference on Sustainable Animal Agriculture for Developing Countries, 2023
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Mùi, Nguyễn Hữu Văn, Nguyễn Xuân Bả, Lê Văn Nam, Văn Ngọc Phong, Trần Ngọc Long, Lê Trần Hoàn, Phạm Hoàng Sơn Hưng, Nam Hoang
Liên kết: https://saadc2023.nuol.edu.la/index.php

SAADC2023

Vietnamese Goat Market: Insight from goat meat restaurant owners’ survey

International Conference on Sustainable Animal Agriculture for Developing Countries, 2023
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Văn Nam, Nguyễn Hữu Văn, Nguyễn Xuân Bả, Nguyễn Thị Mùi, Phạm Hoàng Sơn Hưng, Văn Ngọc Phong, Bùi Thị Nga, Ngô Thị Kim Cúc, Nguyễn Viết Đôn, Nam Hoang
Liên kết: https://saadc2023.nuol.edu.la/index.php

SAADC2023

Can goat rearing create sustainable benefits for smallholder producers in developing countries? An exploratory story of Laos

International Conference on Sustainable Animal Agriculture for Developing Countries, 2023
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: Khác
Tác giả: Bùi Thị Nga, Nguyễn Hữu Văn, Nguyễn Xuân Bả, Lê Văn Nam, Nguyễn Thị Mùi, Ngô Thị KIm Cúc, Ngô Thị Lệ Quyên, Nam Hoang, Emilio Morales, Nguyễn Viết Đôn, Luisa Olmo, Stephen Walkden-Brown
Liên kết: https://saadc2023.nuol.edu.la/index.php

2071-1050

An Analysis of the Goat Value Chain from Lao PDR to Vietnam and a Socio-Economic Sustainable Development Perspective

Sustainability, 2023
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: SCIE
Tác giả: Bùi Thị Nga, Nguyễn Hữu Văn, Nguyễn Xuân Bả, Lê Văn Nam, Nguyễn Thị Mùi, Ngô Thị Kim Cúc, Ngô Thị Lê Quyên, Nam Hoang, Luis Emilio Morales, Nguyễn Viết Đôn, Luisa Olmo, Stephen Walken-Brown, Lê Thị Thu Hương

1859-476X

Hiện trạng chăn nuôi gà H’re trong nông hộ các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi

Tạp chí Khoa học kỹ thuật Chăn nuôi, 2023
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Mùi, Lê Đức Thạo, Lê Đình Phùng, Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Thi Hương, Đinh Văn Dũng (Chính)
Liên kết: http://116.97.88.11:86/

VỖ BÉO DÊ: TẠO THU NHẬP CAO CHO NÔNG HỘ VÀ ĐÁP ỨNG THỊ TRƯỜNG DÊ THỊT Ở VIỆT NAM

Chăn nuôi Việt Nam, 2022
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Xuân Bả (Chính), Lê Văn Nam (Chính), Nguyễn Hữu Văn (Chính), Nguyễn Thị Mùi (Chính), Nam Hoàng
Liên kết: https://nhachannuoi.vn