Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA COPEPODA Apocyclops panamensis

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2022
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Nguyên Ngọc (Chính), Nguyễn Văn Huy (Chính), Lê Minh Tuệ, Nguyễn Anh Tuấn, Võ Đức Nghĩa, Nguyễn Đức Thành, Trần Thị Thúy Hằng (ts)

1859-0004

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI THỨC ĂN ĐỂN KHẢ NĂNG TĂNG TRƯỞNG QUẦN THỂ CỦA COPEPODA (Apocyclops panamensis Marsh, 1913)

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (tên cũ: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp), 2022
Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Minh Tuệ (Chính), Nguyễn Phi Nam, Trần Thị Thu Sương, Nguyễn Văn Huy, Hà Thị Huệ, Phan Thị Hương
Liên kết: http://tapchi.vnua.edu.vn/wp-content/uploads/2022/04/tap-chi-so-4.6.pdf

2588-1256

ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ MẶN ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN PHÔI, TỶ LỆ NỞ CỦA TRỨNG CÁ NÂU (Scatophagus argus Linnaeus, 1766)

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2022
Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Tử Minh (Chính), Nguyễn Văn Huy, Trần Thị Diệu Hường, Lê Minh Tuệ
Liên kết: https://doi.org/10.46826/huaf-jasat.v5n3y2021.816

1845-4581

Nghiên cứu ảnh hưởng của việc thay thế tảo tươi bằng selco đến sinh trưởng và phát triển của luân trùng (Brachionus rotundiformis)

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2020
Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Minh Tuệ (Chính), Nguyễn Văn Huy, Nguyễn Phi Nam, Trần Thị Thu Sương
Liên kết: http://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/vi/news/Cac-so-Tap-chi-thuong-ky/Tap-chi-Nong-nghiep-va-Phat-trien-nong-thon-so-3-4-2020-242/

ISSN 2588 - 1256

Thử nghiệm sản xuất giống cá Sặc rằn (Trichogaster pectoralis Regan, 1910) tại Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, 2019
Lĩnh vực: Di truyền học và nhân giống thuỷ sản
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Phi Nam (Chính), Lê Minh Tuệ, Phạm Thị Phương Lan
Liên kết: http://tapchi.huaf.edu.vn/index.php/id20194/article/view/229