Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ISSN: 1859-1558

Ảnh hưởng của độ dày bao bì bao gói LDPE đến thời gian bảo quản quả bơ (BOOTH 7) được xử lý bằng Aminoethoxyvinylglycine

Tạp chí Khoa học và Công nghệ nông nghiệp Việt Nam, 2020
Lĩnh vực: Kỹ thuật thực phẩm, Bảo quản và chế biến nông sản
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Toản (Chính), Lê Văn Luận, Tống Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Diễm Hương, Nguyễn Văn Huế

2588-1256

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN CHẦN VÀ NỒNG ĐỘ GIẤM BỔ SUNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM VẢ DẦM GIẤM

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, 2019
Lĩnh vực: KỸ THUẬT THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Võ Văn Quốc Bảo (Chính), Nguyễn Thị Diễm Hương
Liên kết: http://tapchi.huaf.edu.vn/index.php/id20194/issue/view/8

ISSN: 1859-1558

Kéo dài thời gian bảo quản của quả bơ (BOOTH7) sau thu hoạch bằng AMINOETHOXYVINYLGLYCINE (AVG) kết hợp bảo quản lạnh

Tạp chí Khoa học và Công nghệ nông nghiệp Việt Nam, 2019
Lĩnh vực: Kỹ thuật thực phẩm, Bảo quản và chế biến nông sản
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Toản (Chính), Lê Văn Luận, Tống Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Diễm Hương, Lê Thị Nhật Anh

1859-1388

Định danh và khảo sát một số tính chất của chủng Lactobacillus farciminis NM6 phân lập từ nước mắm

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: ACI
Tác giả: Đỗ Thị Bích Thủy (Chính), Nguyễn Thị Diễm Hương

2588-1256

ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ THÔNG SỐ CÔNG NGHỆ ĐẾN CHẤT LƯỢNG BỘT HỒNG TRÀ HÒA TAN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẤY PHUN

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Quốc Sinh (Chính), Nguyễn Thị Diễm Hương, Nguyễn Thành Thuận