Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2413-8851

Current Plastic Waste Status and Its Leakage at Tam Giang–Cau Hai Lagoon System in Central Vietnam.

Urban Science, 2023
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Bắc Giang (Chính), Trần Ngọc Tuấn (Chính), Hoàng Công Tín (Chính), Dương Thành Chung, Trần Ngọc Khánh Ni, Ngô Hữu Bình, Dương Thị Nhung, Lê Công Tuấn, Tề Minh Sơn, Nguyễn Trần Bảo Khuyên
Liên kết: https://doi.org/10.3390/urbansci7030089

2320-8694

Physicochemical and Biological Characteristics of Shrimp Pond Sludge in Thua Thien Hue Province, Vietnam

Journal of Experimental Biology and Agricultural Sciences, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Quang Lịch (Chính), Lê Đại Vương, Vệ Quốc Linh, Tề Minh Sơn
Liên kết: http://dx.doi.org/10.18006/2022.10(5).1024.1032

2310-5380

Nitrogen removal efficiency of some bacterial strains isolated from seawater in Thua Thien Hue, Vietnam

Advancements in Life Sciences, 2021
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Lê Công Tuấn (Chính), Nguyễn Đức Huy, Lê Mỹ Tiểu Ngọc, Đoàn Thị Mỹ Lành, Tề Minh Sơn, Nguyễn Hoàng Lộc (Chính)

Performance of ultrasonic wave and H2O2 as an advanced oxidation process in pre-treatment of landfill leachate using aerated biofilter

Vietnam Journal of Science and Technology, 2020
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Danh mục: ACI
Tác giả: Lê Văn Tuấn (Chính), Đặng Thị Thanh Lộc, Trương Quý Tùng, Tề Minh Sơn
Liên kết: https://doi.org/10.15625/2525-2518/58/5A/15149

Xử lý nước thải sản xuất tinh bột sắn bằng quá trình keo tụ điện hóa.

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2020
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN, Các khoa học môi trường
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Tề Minh Sơn (Chính), Đặng Thị Thanh Lộc, Hoàng Thị Mỹ Hằng