Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-974-464-8

Chiến lược và Chính sách Môi trường

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
Tác giả: Lê Văn Thăng, Trần Anh Tuấn, Đường Văn Hiếu, Hoàng Công Tín

Chiến lược và Chính sách môi trường

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Lê Văn Thăng

Môi trường và Phát triển trong bối cảnh biến đổi khí hậu

NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, 2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Lê Văn Thăng

978-604-974-182-1

Gìn giữ và tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên Đồi cát bay, Mũi né

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
Tác giả: Lê Văn Thăng (Chủ biên), Hồ Đắc Thái Hoàng, Lê Thái Hùng, Trương Thị Hiếu Thảo

978-604-974-182-1

Giữ gìn và tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên đồi cát bay Mũi Né

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Khoa học môi trường - các khía cạnh xã hội
Tác giả: Lê Văn Thăng (Chủ biên), Nguyễn Đình Huy, Lê Quang Cảnh, Hoàng Ngọc Tường Vân, Trần Hiếu Quang

Gìn giữ và tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên Đồi Cát Bay Mũi Né

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Lê Văn Thăng (Chủ biên)

Hướng dẫn xây dựng mô hình thích ứng với BĐKH ở miền Trung Việt Nam

NXB Đại học Huế, 2015
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Lê Văn Thăng (Chủ biên), Nguyễn Đình Huy, Nguyễn Huy Anh, Đinh Thanh Kiên, Hồ Ngọc Anh Tuấn, Trần Hiếu Quang

Bản tóm tắt chính sách: Thích ứng với Biến đổi khí hậu và các chính sách liên kết ở Tỉnh Thừa Thiên Huế

NXB Đại học Huế, 2011
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Lê Văn Thăng (Chủ biên), Nguyễn Đình Huy, Lê Quang Cảnh, Hoàng Ngọc Tường Vân, Hồ Ngọc Anh Tuấn

Mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu cấp cộng đồng tại vùng trũng thấp ở tỉnh Thừa Thiên Huế

NXB Nông Nghiệp, 2011
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Lê Văn Thăng, Đặng Trung Thuận, Nguyễn Huy Anh, Nguyễn Đình Huy, Hoàng Ngọc Tường Vân, Hồ Ngọc Anh Tuấn