Dữ liệu đề tài

CS-DTKDL-09-2015

Nâng cao khả năng tiếp cận thị trường của các làng nghề truyền thống phục vụ du lịch tại Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đoàn Hạnh Dung (Chủ nhiệm)

CS-DTKDL-08-2015

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến Huế của khách du lịch quốc tế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Hà Quyên (Chủ nhiệm)

CS-DTKDL-07-2015

Tài sản thương hiệu định hướng khách hàng: Trường hợp ngành siêu thị ở Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia:

CS-DTKDL-06-2015

Ảnh hưởng của các nguồn thông tin đến nhận thức của du khách về hình ảnh điểm đến Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đinh Thị Hương Giang (Chủ nhiệm), Đào Thị Minh Trang (Chủ nhiệm)

CS-DTKDL-05-2015

Xây dựng mô hình cấu trúc nghiên cứu năng lực cạnh tranh của điểm đến du lịch

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đinh Thị Khánh Hà (Chủ nhiệm)

CS-DTKDL-04-2015

Ứng dụng luật kết hợp để hỗ trợ tư vấn dịch vụ bổ sung tại các khách sạn ở Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Long (Chủ nhiệm)

CS-DTKDL-03-2015

Xây dựng hệ thống quản lý đào tạo ngắn hạn tại Khoa Du lịch – Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Hòa (Chủ nhiệm), Dương Phước Đạt

CS-DTKDL-02-2015

Nghiên cứu ứng dụng Facebook vào học phần Marketting điện tử - một giải pháp nhằm tăng cường hình thức giáo dục cộng tác

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Thúy Vân (Chủ nhiệm)

CS-DTKDL-01-2015

Các nghiên cứu về thương hiệu điểm đến trên thế giới: Định hướng cho việc nghiên cứu chủ đề này tại Việt Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia:

CS-DTKDL-06-2014

Ứng dụng mô hình Holsat để đánh giá sự hài lòng của khách du lịch nội địa về điểm đến Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Thanh Xuân (Chủ nhiệm)

CS-DTKDL-05-2014

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh động tại khách sạn SAIGON MORIN Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Ngọc Trường Sơn (Chủ nhiệm)

CS-DTKDL-04-2014

Đánh giá mức độ nhận biết của học sinh Phổ thông trung học trên địa bàn TP Huế về hệ thống nhận diện thương hiệu Khoa Du lịch

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Đào Phú Lộc (Chủ nhiệm), Lê Thị Hà Quyên (Chủ nhiệm)