Dữ liệu đề tài

QT-DA

Đánh giá các hệ thống nông lâm kết hợp tại Miền Trung và Tây Nguyên của Việt Nam

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lại Xuân Thủy,

QT-DA01-1996

Quản lý tài nguyên vùng đồi dựa vào cộng đồng các dân tộc ít người. Do tổ chức IDRC Canada tài trợ

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Toàn