Dữ liệu đề tài

QT-DAKey Curriculum Press,

Nghiên cứu thiết kế các hoạt động dạy học toán bậc trung học bằng phần mềm The Geometer’s Sketchpad theo chương trình toán Việt Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Vui

QT-DAAPEC HRD 02-2006

A collaborative research on Innovation for Teaching and Learning Mathematics in Different Cultures among APEC Member Economies

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Vui

QT-DAINSA - ETEA

Nghiên cứu về nông nghiệp và HTXNN Việt nam

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Khắc Hoàn

QT-DA EEPSEA 2003

Payments for Forest Environmental Services: an experiment in Central Vietnam

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Bùi Dũng Thể

QT-DA-CECI-2002

Đánh giá các tác động môi trường và cộng đồng do thiên tai và biến đổi khí hậu ở vùng ven đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Khắc Liệu, Nguyễn Bắc Giang

QT-DAGTZ

Đánh giá hiệu quả kinh tế các mô hình sản xuất cà phê tại Nông trường Tân Lâm, Quảng trị

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lại Xuân Thủy

QT-DA01/2000/ĐHH

Nâng cao năng lực các trường đại học Việt Nam trong xóa đói giảm nghèo vùng nông thôn miền Trung. Dự án hợp tác với các ĐH Canada do tổ chức CIDA tài trợ

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: GS Nguyễn Viễn Thọ (GDĐHH 1998-2006), Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Thọ Vượng, Nguyễn Xuân Khoát

QT-DA EEPSEA 1999

The Economics of soil erosion in Central Vietnam

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Bùi Dũng Thể

QT-DAx6

Dự án xóa đói giảm nghèo mang tính chất địa phương

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Tấn Quân

QT-DA1998

Dự án Đầm Phá Việt Pháp “Đặc điểm địa hóa động lực học môi trường nước đầm phá Tam Giang - Cầu Hai và Sông Hương”.

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Xuân Tài (Chủ nhiệm), Trần Hữu Tuyên, Đỗ Quang Thiên, Nguyễn Đình Bảo

QT-DA

Đánh giá các hệ thống nông lâm kết hợp tại Miền Trung và Tây Nguyên của Việt Nam

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lại Xuân Thủy,

QT-DA01-1996

Quản lý tài nguyên vùng đồi dựa vào cộng đồng các dân tộc ít người. Do tổ chức IDRC Canada tài trợ

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Toàn