Dữ liệu đề tài

598799-EPP-1-2018-FI-EPPKA2-CBHE-JP

“Đổi mới toàn diện chương trình đào tạo dựa trên năng lực nhằm nâng cao giá trị cuộc sống ở Việt Nam và Nepal” (Holistic tools for competence-based curricula to promote Dignity in Vietnam and Nepal)

Lĩnh vực: Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Nguyễn Thị Hoài Phương

QT-DA

Khởi động Hệ sinh thái Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đại học Huế - ECOBOOT (AUF)

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cơ quan Đại học Huế
Người tham gia: Huỳnh Văn Chương (Chủ nhiệm), Hoàng Kim Toản

QT-DA

Livestock and aquaculture

Lĩnh vực:
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Lê Đình Phùng (Chủ nhiệm), Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Nguyễn Xuân Bả, Nguyễn Hải Quân, Nguyễn Ngọc Phước, Nguyễn Văn Huy, Hoàng Nghĩa Mạnh, Phạm Hữu Tỵ

QT-DA

Vận dụng ứng dụng Kahoot trong dạy học

Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Văn phòng Chương trình VLIR
Người tham gia: Phạm Thị Thúy Hằng (Chủ nhiệm)

QT-DA

BizCreation

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Huỳnh Văn Chương (Chủ nhiệm), Hoàng Kim Toản

QT-DA

Assessing the "Nature" of a "Forest Transition" in Vietnam: Ecosystem Services and Social-Ecological Resilience in Locally Managed Forest Landscapes

Lĩnh vực: Tài nguyên rừng
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Trần Nam Thắng (Chủ nhiệm), Hoàng Thị Hồng Quế

QT-DA-NSS-2015

Development of E-Learning tools to support education and training related to monitoring and management of water resources

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Peter Goethals (Chủ nhiệm), Hoàng Hữu Hạnh

QT-AID-486-A-12-00007

Dự án: Cải thiện sinh kế cho người khuyết tật thông qua tiếp cận thị trường tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa thiên Huế (USAID tài trợ)

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn
Người tham gia: Trần Xuân Bình (Giám đóc dự án)

QT-DAVLIR-IUC HUE

Preservation of coastal ecosystems and natural resources under the effect of development activities

Lĩnh vực: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Hợp (Chủ nhiệm), Đường Văn Hiếu, Lương Quang Đốc, Hoàng Thái Long, Nguyễn Quang Tuấn

QT-DA IDRC 2011

Building capacity to adapt to climate changes in South East Asia

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Bùi Dũng Thể

QT-DAFLC09-04/CĐ

Nghiên cứu đề xuất một số mô hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu ở 2 xã Quảng Thành Hương Phong.

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đặng Trung Thuận;, Nguyễn Huy Anh, Nguyễn Đình Huy, Hoàng Ngọc Tường Vân

QT-DAPIC

Nghiên cứu các biện pháp cải thiện vùng đất cát ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Jojeh Dufey, Frederic Francis and Claude Bragard, Phạm Khánh Từ, Nguyễn Thị Thu Thủy, Trần Văn Minh, Nguyễn Minh Hiếu, Nguyễn Tiến Long, Trần Thị Nga