Dữ liệu đề tài

B2005-09-04

Nghiên cứu một số trạng thái phi cổ điển mới trong thông tin lượng tử và lý thuyết chất rắn

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Minh Đức (Chủ nhiệm)

B2005-09-05

Thiết kế, sử dụng băng hình để rèn luyện kỹ năng tổ chức bài lên lớp cho sinh viên bộ môn sư phạm Kỹ thuật Nông lâm- trường đại học sư phạm.

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Văn Thị Thanh Nhung (Chủ nhiệm), Nguyễn Duân, Trần Đại Thiệp

B2004 - 09 - 17

Bồi dưỡng và rèn luyện kỹ năng địa lý cho sinh viên trong các học phần cơ sở địa lý tự nhiên ngành địa lý - Đại học Sư phạm.

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thám, Nguyễn Hoàng Sơn

B2002.09.01, 2004

Đặc điểm, khuynh hướng và sự phát triển của văn học Mỹ - Latinh nửa sau thế kỷ XX

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Xuân Hoàng

B2004-09-01

Hệ bất đẳng thức kiểu Haar dạng đầy đủ và tính duy nhất nghiệm toàn cục của bài toán Cauchy… CN Cấp Bộ 2004-2006 6/2007 khá

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Hạp, Vân, Trần Đúc

B2004-09-05

Nghiên cứu thiết kế bài giảng điện tử trên Microsoft PowerPoint và Microsoft Frontpage

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Công Triêm (Chủ nhiệm), Vương Đình Thắng, Nguyễn Tương Tri, Võ Trọng An

B2004. 09.07

Cơ Sở Khoa Học Của Việc Bồi Dưỡng Năng Lực Tự Học, Tự Nghiên Cứu Cho Sinh Viên Sư Phạm Ngành Vật Lý

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Đình (Chủ nhiệm), Trần Huy Hoàng

B2004-09-02

Lý Thuyết Lie Và Bài Toán Compact Hóa Các Không Gian Đối Xứng Nửa Đơn

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Đạo Dõng (Chủ nhiệm), Trần Vui, Võ Văn Minh

B2003.09.04.1

Văn Khắc Hán Nôm Dân Gian Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Đại Vinh (Chủ nhiệm), Nguyễn Lãm Thắng

B2003-09-05

Tìm Hiểu Chính Sách Khẩn Hoang Của Triều Nguyễn Ở Nam Bộ (nửa Đầu Thế Kỉ XIX)

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Thái Quang Trung