Dữ liệu đề tài

B2008-DHH03-56

Nghiên cứu tác động của Festival Huế đến sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Tưởng, Lê Phúc Chi Lăng

BKH01-DAGD2 Cấp ộ

Nghiên cứu mô hình hóa toán học bằng công cụ phần mềm chuyên dụng trong dạy học toán ở ĐHSP

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Hạp, Sinh, Trần Dư

B2008-DHH03-40

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng trong dạy và học môn tự nhiên - xã hội lớp 1, 2 và 3 trên phần mềm violet

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Tường Vi

B2008-DHH03-39

Thiết kế bài tập tình huống trên phương tiện nghe nhìn để rèn luyện cho sinh viên kỹ năng dạy học công nghệ 10

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Văn Thị Thanh Nhung (Chủ nhiệm), Nguyễn Duân, Nguyễn Xuân Huy

B2008-DHH03-38

Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng tổ chức các hoạt động khám phá trong dạy học sinh học bậc THPT

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Đức Duy (Chủ nhiệm), Phạm Thị Phương Anh

B2008-DHH03-36

Nghiên cứu tác động của Festival Huế đến sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Tưởng

B2008-DHH03-35

Tư tưởng của Phan Bội Châu về chiến lược giáo dục và ý nghĩa của nó đối với việc chấn hưng nền giáo dục Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Lĩnh vực: TRIẾT HỌC, ĐẠO ĐỨC HỌC VÀ TÔN GIÁO
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Hòa (Chủ nhiệm)

B2008-DHH03-34

Vấn đề chính quyền trong cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga năm 1917

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Anh

B2008-DHH03-33

Cơ sở lôgic cho biểu diễn tri thức và lập luận trong Semantic Web

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Anh Phương

B2007-DHH03-24

Chỉ số chính qui của một tập điểm béo ở vị trí tổng quát trong không gian xạ ảnh P2

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Văn Thiện