Dữ liệu đề tài

B2009-DHH03-41

Một số vấn đề về giải tích liên quan đến bán kính ổn định của hệ phương trình sai phân, các bất đẳng thức liên quan đến đạo hàm suy rộng

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Văn Thương

B2008-DHH03-56

Nghiên cứu tác động của Festival Huế đến sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Tưởng, Lê Phúc Chi Lăng

BKH01-DAGD2 Cấp ộ

Nghiên cứu mô hình hóa toán học bằng công cụ phần mềm chuyên dụng trong dạy học toán ở ĐHSP

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Hạp, Sinh, Trần Dư

B2008-DHH03-40

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng trong dạy và học môn tự nhiên - xã hội lớp 1, 2 và 3 trên phần mềm violet

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Tường Vi

B2008-DHH03-39

Thiết kế bài tập tình huống trên phương tiện nghe nhìn để rèn luyện cho sinh viên kỹ năng dạy học công nghệ 10

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Văn Thị Thanh Nhung (Chủ nhiệm), Nguyễn Duân, Nguyễn Xuân Huy

B2008-DHH03-38

Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng tổ chức các hoạt động khám phá trong dạy học sinh học bậc THPT

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Đức Duy (Chủ nhiệm), Phạm Thị Phương Anh

B2008-DHH03-36

Nghiên cứu tác động của Festival Huế đến sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Tưởng

B2008-DHH03-35

Tư tưởng của Phan Bội Châu về chiến lược giáo dục và ý nghĩa của nó đối với việc chấn hưng nền giáo dục Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Lĩnh vực: TRIẾT HỌC, ĐẠO ĐỨC HỌC VÀ TÔN GIÁO
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Hòa (Chủ nhiệm)

B2008-DHH03-34

Vấn đề chính quyền trong cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga năm 1917

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Anh

B2008-DHH03-33

Cơ sở lôgic cho biểu diễn tri thức và lập luận trong Semantic Web

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Anh Phương

B2007-DHH03-24

Chỉ số chính qui của một tập điểm béo ở vị trí tổng quát trong không gian xạ ảnh P2

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Văn Thiện