Dữ liệu đề tài

B2009-DHH03-52

Đặc điểm phong trào nông dân dưới chế độ phong kiến Việt Nam và những vấn đề đặt ra hiện nay

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Thái Quang Trung

B2009-DHH03-51

Khả năng ứng phó với những khó khăn tâm lý của trẻ vị thành niên

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thị Tú Anh, Phùng Đình Mẫn, Nguyễn Bá Phu, Đinh Thị Hồng Vân, Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh

B2009-DHH03-50

Kinh tế Thừa Thiên Huế thời kỳ 1945-1954

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Hoa

B2009-DHH03-48

Phong trào Cần Vương Nam Trung Kỳ 1885 – 1896

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Công Huỳnh Kỳ

B2009-DHH03-47

Nghiên cứu tách chiết và ứng dụng enzyme protease từ một số thực vật phục vụ chế biến thức ăn chăn nuôi ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Quang Chinh

B2009-DHH03-45

Xây dựng Website dạy học phần Cơ nhiệt Vật lý lớp 10 trung học phổ thông

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Huy Hoàng

B2009-DHH03-44

Cộng hưởng electron-phonon trong hệ điện tử chuẩn một chiều

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Đình, Trần Công Phong, Lê Thị Thu Phương

B2009-DHH03-43

Nén đa mode từ hệ các trạng thái đơn mode kết hợp phi tuyến, kết hợp tham số biến dạng và đơn mode nén

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Tình

B2009-DHH03-42

Sử dụng một số công cụ đánh giá phù hợp nhằm thúc đẩy quá trình học Toán của học sinh lớp 11

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Tân An (Chủ nhiệm)