Dữ liệu đề tài

B2009-DHH03-52

Đặc điểm phong trào nông dân dưới chế độ phong kiến Việt Nam và những vấn đề đặt ra hiện nay

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Thái Quang Trung

B2009-DHH03-51

Khả năng ứng phó với những khó khăn tâm lý của trẻ vị thành niên

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thị Tú Anh, Phùng Đình Mẫn, Nguyễn Bá Phu, Đinh Thị Hồng Vân, Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh

B2009-DHH03-50

Kinh tế Thừa Thiên Huế thời kỳ 1945-1954

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Hoa

B2009-DHH03-48

Phong trào Cần Vương Nam Trung Kỳ 1885 – 1896

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Công Huỳnh Kỳ

B2009-DHH03-47

Nghiên cứu tách chiết và ứng dụng enzyme protease từ một số thực vật phục vụ chế biến thức ăn chăn nuôi ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Quang Chinh

B2009-DHH03-45

Xây dựng Website dạy học phần Cơ nhiệt Vật lý lớp 10 trung học phổ thông

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Huy Hoàng

B2009-DHH03-44

Cộng hưởng electron-phonon trong hệ điện tử chuẩn một chiều

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Đình, Trần Công Phong, Lê Thị Thu Phương

B2009-DHH03-43

Nén đa mode từ hệ các trạng thái đơn mode kết hợp phi tuyến, kết hợp tham số biến dạng và đơn mode nén

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Tình

B2009-DHH03-42

Sử dụng một số công cụ đánh giá phù hợp nhằm thúc đẩy quá trình học Toán của học sinh lớp 11

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Tân An (Chủ nhiệm)

B2009-DHH03-41

Một số vấn đề về giải tích liên quan đến bán kính ổn định của hệ phương trình sai phân, các bất đẳng thức liên quan đến đạo hàm suy rộng

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Văn Thương