Dữ liệu đề tài

DHL2024-TS-04

Ảnh hưởng của các mức độ mặn khác nhau đến sinh trưởng và tỷ lệ sống của các đối mục (Mugil cephalus) kích cỡ từ 2-3 cm đến 4-6 cm

Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Thủy sản
Người tham gia: Nguyễn Khoa Huy Sơn (Chủ nhiệm), Mạc Như Bình

HD-PV 11/2024

Nghiên cứu hoàn thiện và ứng dụng quy trình kỹ thuật thâm canh trong sản xuất lúa tại xã Vinh Hà, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Nguyễn Trung Hải (Chủ nhiệm), Hoàng Thị Thái Hòa

CS-DT

Nghiên cứu chuổi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tỏi Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Truyền (Chủ nhiệm), Nguyễn Viết Tuân, Cao Thị Thuyết

DHL2024-TNĐ-01

Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở đô thị trên địa bàn thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp
Người tham gia: Trần Thị Minh Châu (Chủ nhiệm), Nguyễn Bích Ngọc

DHL2023-CNTY-10

Đánh giá khả năng cải thiện dinh dưỡng của rơm làm thức ăn cho gia súc sau khi cấy nấm Hương (MES 02121) từ các nguồn meo giống khác nhau.

Lĩnh vực: Thức ăn và dinh dưỡng cho động vật nuôi
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Trần Thanh Hải (Chủ nhiệm), Lê Trần Hoàn, Võ Thị Minh Tâm, Vũ Thị Minh Phương

CS-DT

Phân tích đất lâm nghiệp để xác định dự trữ cacbon tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Nông hoá
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Hoàng Thị Thái Hòa (Chủ nhiệm), Vi Thị Linh, Lê Văn Chánh, Phạm Cường, Nguyễn Duy Phong, Hồ Đăng Nguyên, Đặng Thái Hoàng, Trần Thị Thúy Hằng, Trương Thị Diệu Hạnh

CS-DT

Thử nghiệm chế phẩm dinh dưỡng hữu cơ vi sinh trên cây trồng tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Nông hoá
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Hoàng Thị Thái Hòa (Chủ nhiệm), Trương Thị Diệu Hạnh, Đỗ Đình Thục

CS-DT DHL2024-LN-08

Đánh giá tác động xã hội trong hoạt động sản xuất lâm nghiệp của các hộ gia đình tham gia Chứng chỉ rừng FSC thuộc Liên minh hợp tác xã tỉnh Quảng Ngãi.

Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Lâm nghiệp
Người tham gia: Nguyễn Thị Thương (Chủ nhiệm), Trần Thị Thúy Hằng

CS-DT

Đánh giá độc tính nước thải ra sông Hương lê chỉ thị sinh học Daphnia magna

Lĩnh vực: Hệ sinh thái và đánh giá nguồn lợi thuỷ sản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Thủy sản
Người tham gia: Ngô Thị Hương Giang (Chủ nhiệm), Mạc Như Bình, Hồ Thị Thu Hoài, Trương Văn Đàn

DHL2024-LN-01

NGHIÊN CỨU CƠ SỞ DỰ BÁO SINH KHỐI RỪNG KEO TAI TƯỢNG (ACACIA MANGIUM WILD) TẠI BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ SÔNG BỒ VÀ SÔNG HƯƠNG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Lâm nghiệp
Người tham gia: Hoàng Văn Dưỡng (Chủ nhiệm), Nguyễn Duy Phong

CS-DT

Nghiên cứu tình hình nhiễm và xác định thành phần loài Eimeria spp. gây bệnh cầu trùng trên gà thịt nuôi tại huyện Hương Trà và Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: THÚ Y
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Nguyễn Thị Hoa

CS-DT-DHL.2024-CKCN-02

Nghiên cứu tiềm năng probiotic của một số chủng Lactobacillus spp.

Lĩnh vực: KỸ THUẬT THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Cơ khí - Công nghệ
Người tham gia: Trần Thanh Quỳnh Anh (Chủ nhiệm), Đỗ Thị Bích Thủy