Dữ liệu đề tài

106.02-2023.94

Nghiên cứu sản xuất polysaccharide từ tế bào in vitro của cây đương quy (Angelica sinensis)

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Khoa Sinh học
Đơn vị thực hiện : Khoa Sinh học
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Lộc, Đặng Văn Thành, Huỳnh Thị Thu Hà, Nguyễn Quang Đức Tiến, Phùng Thị Bích Hòa, Trương Thị Phương Lan, Lê Thị Hà Thanh

DP-DT

Nghiên cứu phát triển công nghệ Biofloc dựa trên nguồn vi sinh vật bản địa, nhằm tăng tính hiệu quả và bền vững nghề nuôi tôm thẻ chân trắng ở tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Lê Công Tuấn (Chủ nhiệm), Lê Thị Hà Thanh, Nguyễn Hoàng Lộc, Nguyễn Ngọc Lương, Nguyễn Quang Đức Tiến, Đường Văn Hiếu, Hồ Quốc Thắng, Đào Ngọc Hoàng

CT-2021-01-DHH-QL

Ứng dụng công nghệ sinh học để khai thác và phát triển một số giống cây trồng vật nuôi ở khu vực miền Trung Tây Nguyên

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Lộc (Chủ nhiệm), Trương Thị Hồng Hải, Nguyễn Thị Kim Cúc, Phạm Khắc Liệu, Trần Đăng Huy, Nguyễn Thị Hà

CT-CB

GIẢI TRÌNH TỰ, LẮP RÁP HỆ GEN PHIÊN MÃ VÀ NHẬN DẠNG GEN CHỊU HẠN Ở CÂY LẠC

Lĩnh vực: Sinh tin học, Sinh học phân tử, Công nghệ sinh học
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cơ quan Đại học Huế
Người tham gia: Nguyễn Quang Đức Tiến (Chủ nhiệm), Nguyễn Hoàng Lộc, Nguyễn Xuân Huy, Lê Thị Hà Thanh, Nguyễn Ngọc Lương, Nguyễn Hoàng Tuệ, Trần Thúy Lan

DHH 2020-01-176

Nghiên cứu tình hình sử dụng thuốc kháng sinh trong nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vanamei) trên cát ở tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHÁC
Đơn vị chủ trì : Ban Giám đốc
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Lê Công Tuấn (Chủ nhiệm), Nguyễn Hoàng Lộc, Nguyễn Đức Huy, Tề Minh Sơn, Mai Ngọc Châu, Lê Thị Tịnh Chi, Trương Văn Đàn, Đường Văn Hiếu

NN-NCCB106.02-2018.49

Nhận dạng một số gen tham gia vào chu trình chuyển hóa ginsenoside của sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) và phân tích biểu hiện của chúng.

Lĩnh vực: Sinh tin học, Sinh học phân tử, Công nghệ sinh học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Nguyễn Xuân Huy, Trương Thị Phương Lan, Trần Thúy Lan, Nguyễn Quang Đức Tiến (Chủ nhiệm), Nguyễn Hoàng Lộc, Dương Tấn Nhựt

DHH 2020 – 03 – 136

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và các chỉ tiêu sinh lý, sinh hóa của cây lạc (Arachis hypogaea) chuyển gen Chi42 từ Trichoderma asperellum.”

Lĩnh vực: SINH HỌC, Hoá sinh; phương pháp nghiên cứu hoá sinh, Thực vật học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Phùng Thị Bích Hòa (Chủ nhiệm), Nguyễn Hoàng Lộc, Nguyễn Xuân Huy, Nguyễn Quang Đức Tiến, Trương Thị Hiếu Thảo, Hoàng Xuân Thảo, Lê Thanh Hải

B2019-DHH-08

Phân lập các chủng vi sinh vật có khả năng tạo hạt biofloc nhằm ứng dụng trong công nghệ nuôi tôm biofloc tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Đơn vị chủ trì :
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Lê Công Tuấn, Nguyễn Quang Đức Tiến, Nguyễn Ngọc Lương, Nguyễn Hoàng Lộc (Chủ nhiệm)

DP-DTTHH.2016-KC.03

Phân lập và nghiên cứu ứng dụng các chủng vi khuẩn phân hủy dioxin ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Lộc (Chủ nhiệm), Lê Thị Hà Thanh, Kazuhide Kimbara, Trần Vũ Ngọc Thi, Phạm Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thị Anh Thư, Nguyễn Trần Mễ Khuê, Vũ Đức Hoàng, Nguyễn Hoàng Tuệ