Dữ liệu đề tài

DHH2019-01-142

Xử lý tri thức không nhất quán trong tiến hoá và truy vấn ontology

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Nguyễn Văn Trung (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Bích Lộc, Hoàng Nguyễn Tuấn Minh, Lê Mạnh Thạnh, Hoàng Hữu Hạnh

B2016-DHH-18

Nghiên cứu và ứng dụng “Internet-of-Things” theo hướng tiếp cận Web ngữ nghĩa trong quan trắc và dự báo môi trường

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Hữu Hạnh (Chủ nhiệm), Lê Mạnh Thạnh, Đường Văn Hiếu, Nguyễn Văn Trung, Trần Nguyên Phong, Nguyễn Thanh Nam

NN-NCCB102.02-2010.14

Ứng dụng khái niệm Web Ngữ nghĩa trong quản lý tiến trình nghiệp vụ cộng tác

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Hữu Hạnh (Chủ nhiệm), Lê Mạnh Thạnh, Trương Công Tuấn, Hoàng Bảo Hùng, Trần Thị Phương Chi

B2006-2007

Tin học hóa công tác quản lý và đào tạo của trường Đại học Khoa học

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Mạnh Thạnh

B2002-2004

Ứng dụng CNTT để nâng cao hiệu quả điều hành quản lý một số mặt hoạt động của trường Đại học Khoa học

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Mạnh Thạnh

NN-DA2001-2003

Nghiên cứu tài nguyên đa dạng sinh học và đề xuất một số biện pháp bảo vệ, phát triển bền vững vườn Quốc gia Bạch Mã

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Mạnh Thạnh