Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1066-4807

Perceived parenting styles and emotional intelligence among adolescents in Vietnam

Family Journal, 2020
Lĩnh vực: TÂM LÝ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh (Chính), Thach Tran, Trần Thị Tú Anh, Jane Fisher, TA Nguyen
Liên kết: https://doi.org/10.1177/1066480719896558

2408-6851

Adoption of Mobile Phone for Marketing of Cereals by Smallholder Farmers in Quang Dien District of Vietnam

Journal of Agricultural Extension, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: ESCI
Tác giả: Hoàng Gia Hùng (Chính)
Liên kết: https://www.ajol.info/index.php/jae/article/view/192816

0138-4821

On the Regularity of the Monomial Point of a Border Basis Scheme

Beitrage zur Algebra und Geometrie, 2020
Lĩnh vực: Toán học cơ bản
Danh mục: ESCI
Tác giả: Lê Ngọc Long, Martin Krezer, Bilge Sipal
Liên kết: https://doi.org/10.1007/s13366-019-00482-7

1757-4323

Antecedents of work readjustment of professional returnees: evidence from Vietnam (Q2)

Asia-Pacific Journal of Business Administration, 2020
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: ESCI
Tác giả: Hoàng Trọng Hùng (Chính), Hồ Thị Thúy Nga
Liên kết: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/APJBA-05-2019-0118/full/html

2444-569X

Leveraging innovation knowledge management to create positional advantage in agricultural value chains

JOURNAL OF INNOVATION & KNOWLEDGE, 2019
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: ESCI
Tác giả: Hồ Lê Phi Khanh (Chính)
Liên kết: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2444569X17300574

2073-445X

Improving the Socioeconomic Status of Rural Women Associated with Agricultural Land Acquisition: A Case Study in Huong Thuy Town, Thua Thien Hue Province, Vietnam

LAND, 2019
Lĩnh vực: Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội, Địa lý kinh tế và xã hội khác
Danh mục: ESCI
Tác giả: Phạm Thị Nhung (Chính)
Liên kết: https://www.mdpi.com/2073-445X/8/10/151

1726-3255

Some combinatorial characteristics of closure operations

Algebra and Discrete Mathematics, 2019
Lĩnh vực: Toán học ứng dụng
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Hoàng Sơn (Chính), Vũ Đức Thi
Liên kết: http://admjournal.luguniv.edu.ua/index.php/adm/article/view/470

0866-7144

Nghiên cứu tổng hợp Chitosan - SnO2 có cấu trúc đa cấp: Ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian đến hình thái của SnO2

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2019
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Đặng Thị Thanh Nhàn (Chính), Lê Quốc Thắng

0020-739X

Bridging to mathematical modelling: Vietnamese students’ response to different levels of authenticity in contextualized tasks

International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 2019
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: ESCI
Tác giả: Trần Dũng (Chính), Nguyễn Thị Duyến, Nguyễn Thị Tân An, Nguyễn Thị Giang Nguyên, Tạ Thị Minh Phương
Liên kết: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0020739X.2019.1648890

0866-7144

An experimental and computational study of antioxidant activity of N-phenylthiourea and N-phenylselenourea analogues

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2019
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Đinh Quý Hương (Chính), Trần Dương, Phạm Cẩm Nam
Liên kết: https://doi.org/10.1002/vjch.201900091

Online ISSN: 2572-8288; Print ISSN: 2525-2321

Roles of H2O to hydrogen bonds, structure and strength of complexes of CH3CHS and H2O

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2019
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Cúc, Hồ Quốc Đại, Nguyễn Thị Ái Nhung, Nguyễn Phi Hùng, Nguyễn Tiến Trung
Liên kết: https://doi.org/10.1002/vjch.201900075

0866-7144

Extraction optimization of Ophiocordyceps sobolifera polysaccharides with antioxidant activities

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2019
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Trần Văn Khoa (Chính), Lê Trung Hiếu, Lê Lâm Sơn, Trịnh Tam Kiệt, Trần Thị Văn Thi (Chính)