Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2234-2184

Natural frequency· analysis· of tractor tire with different ground· contacts and inflation· pressures

Coupled Systems Mechanics, 2020
Lĩnh vực: Kỹ thuật cơ khí nói chung
Danh mục: ESCI
Tác giả: Đỗ Minh Cường, Zhu Sihong
Liên kết: http://dx.doi.org/10.12989/csm.2020.9.5.455

1577-7057

Self-Compassion and Well-being among Vietnamese Adolescents

International Journal of Psychology and Psychological Therapy, 2020
Lĩnh vực: Tâm lý học chuyên ngành
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Phước Cát Tường (Chính), Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh
Liên kết: https://www.ijpsy.com

2229-8932

Assessment of Information Technology Use Competence for Teachers: Identifying and Applying the Information Technology Competence Framework in Online Teaching,

Journal of Technical Education and Training, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Phan Minh Tiến, Phan Chí Thành (Chính), Ngô Tử Thành

2051-3380

The focal hepatic hot spot sign with lung cancer in computed tomography

Respirology Case Reports, 2020
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Danh mục: ESCI
Tác giả: Lê Trọng Bỉnh
Liên kết: https://doi.org/10.1002/rcr2.671

2572-8288

Progress through synergistic effects of heterojunction in nanocatalysts ‐ Review

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2020
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Đức Cường (Chính), Dương Tuấn Quang
Liên kết: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/vjch.202000072

2073-445X

Benefits and Constraints of the Agricultural Land Acquisition for Urbanization for Household Gender Equality in Affected Rural Communes: A Case Study in Huong Thuy Town, Thua Thien Hue Province, Vietnam

LAND, 2020
Lĩnh vực: Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội
Danh mục: ESCI
Tác giả: Phạm Thị Nhung (Chính)
Liên kết: https://www.mdpi.com/2073-445X/9/8/249

The Spillover Effects of the US Unconventional Monetary Policy: New Evidence from Asian Developing Countries

JOURNAL OF RISK AND FINANCIAL MANAGEMENT, 2020
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: ESCI
Tác giả: Trần Thị Bích Ngọc (Chính), Phạm Hoàng Cẩm Hương
Liên kết: https://doi.org/10.3390/jrfm13080165

2315-4144

Long-time behavior of a Stochastic SIQR model with Markov switching

Acta Mathematica Vietnamica, 2020
Lĩnh vực: Toán học ứng dụng
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyen Huu Du, Nguyen Thanh Dieu, Trần Quân Kỳ, Vu Hai Sam
Liên kết: https://doi.org/10.1007/s40306-020-00376-0

2307-8553

Investigation of agrobiological properties of ctb (cholera toxin B subunit) transgenic tomato under in vivo condition

Asian Journal of Agriculture and Biology, 2020
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Hoàng Lộc (Chính), Lê Thị Thính
Liên kết: https://doi.org/10.35495/ajab.2020.01.027

Teacher profesional development in response to the current general education reforms in Vietnam: Perspectives of school principals and their teachers.

Problems of Education in the 21st Century, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Trần Hải Ngọc, Trương Đình Thăng, Đinh Thị Hồng Vân, Đỗ Thị Lệ Hằng, Trần Thị Tú Anh, Phan Thị Mai Hương
Liên kết: https://doi.org/10.33225/pec/20.78.449