Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

TẠO DÒNG CÁC GEN MÃ HÓA CHITINASE 42 kDa CỦA Trichoderma asperellum VÀO VECTOR BIỂU HIỆN THỰC VẬT pMYV719 ĐỂ PHỤC VỤ CHUYỂN GEN

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2022
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: ACI
Tác giả: Phùng Thị Bích Hòa (Chính), Nguyễn Hoàng Tuệ, Phạm Thị Huyền Trang, Trần Gia Cát Tường, Huỳnh Thị Quỳnh Trang, Nguyễn Xuân Huy, Nguyễn Hoàng Lộc (Chính)

2320 – 8694

Optimizing the production of a functional type a recombinant endochitinase from Trichoderma asperellum in Escherichia coli

Journal of Experimental Biology and Agricultural Sciences, 2021
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyen Ngoc Luong (Chính), Nguyen Quang Duc Tien, Phung Thi Bich Hoa, Nguyen Hoang Tue, Mai Thi Thu Hien, Nguyen Hoang Loc (Chính), Nguyen Xuan Huy (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.18006/2021.9(6).871.880

0974-0430

De novo whole-genome assembly and discovery of genes involved in triterpenoid saponin biosynthesis of Vietnamese ginseng (Panax vietnamensis Ha et Grushv.)

Physiology and Molecular Biology of Plants, 2021
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Quang Đức Tiến (Chính), Xiao Ma, Lê Quang Mẫn, Dương Thị Kim Chi, Nguyễn Xuân Huy, Dương Tấn Nhựt, Stephane Rombauts, Trần Út, Nguyễn Hoàng Lộc (Chính)
Liên kết: https://link.springer.com/article/10.1007/s12298-021-01076-1

1574-6968

Expression of 42 kDa chitinase of Trichoderma asperellum (Ta-CHI42) from a synthetic gene in Escherichia coli

FEMS Microbiology Letters, 2021
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Ngọc Lương (Chính), Nguyễn Quang Đức Tiến (Chính), Nguyễn Xuân Huy, Nguyễn Hoàng Tuệ, Lê Quang Mẫn, Duong Duc Hoang Sinh, Dang Van Thanh, Duong Thi Kim Chi, Phùng Thị Bích Hòa, Nguyễn Hoàng Lộc (Chính)
Liên kết: https://academic.oup.com/femsle/article/368/16/fnab110/6355433

2615-9678

Tạo dòng gen mã hóa chitinase 42 kda của Trichoderma asperellum và dự đoán đặc tính của enzyme

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2021
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: ACI
Tác giả: Phùng Thị Bích Hòa, Mai Thị Thu Hiền, Nguyễn Hoàng Tuệ, Nguyễn Tý, Nguyễn Thị Kim Cơ, Nguyễn Xuân Huy (Chính)
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ns/article/view/6275

1560-8530

Transient expression of chi42 genes from Trichoderma asperellum in Nicotiana benthamiana by agroinfiltration

International Journal of Agriculture and Biology, 2021
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Quang Đức Tiến (Chính), Phùng Thị Bích Hòa (Chính), Nguyễn Hoàng Tuệ, Đặng Văn Thành, Hoàng Anh Thi, Nguyễn Ngọc Lương, Nguyễn Xuân Huy (Chính), Nguyễn Hoàng Lộc (Chính)

10960279

Production of recombinant human acid β-glucosidase with high mannose-type N-glycans in rice gnt1 mutant for potential treatment of Gaucher disease

Protein Expression and Purification, 2019
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Jae-Wan Jung (Chính), Hong-Yeol Choi, Nguyễn Xuân Huy, Hea jin Park, Ha Hyung Kim, Moon-Sik Yang, Seung-Hoon Kang, Dong-Il Kim (Chính), Nan-Sun Kim (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.pep.2019.02.014

0972-2025

CLONING, EXPRESSION, AND PURIFICATION OF TRUNCATED S1 EPITOPE AND PEPTIDE CT24 FUSION PROTEIN OF PORCINE EPIDEMIC DIARRHEA VIRUS IN ESCHERICHIA COLI

Plant Cell Biotechnology and Molecular Biology, 2019
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Quang Đức Tiến (Chính), Lê Quang Mẫn, Ngô Thị Lý, Dương Thị Kim Chi, Trần Thúy Lan, Nguyễn Xuân Huy (Chính)
Liên kết: http://www.ikprress.org/index.php/PCBMB/article/view/4574

1364-3703

A Meloidogyne graminicola C-type lectin, Mg01965 is secreted into the host apoplast to suppress plant defense and promote parasitism

Molecular Plant Pathology, 2018
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Kan Zhou, Diana Naalden, Silke Nowak, Nguyễn Xuân Huy, Lander Bauters, Godelieve Gheysen
Liên kết: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/mpp.12759

1863-5466

Enhanced expression of dengue virus EDIII-based tetravalent antigen protein using transgenic rice callus

Plant Biotechnology Reports, 2018
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: So-Chon Han, Nguyễn Xuân Huy, Mi-Young Kim (Chính)
Liên kết: https://link.springer.com/article/10.1007/s11816-018-0487-6