Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Công tác công đoàn trong chuyển đổi phương thức giảng dạy thích ứng tình hình dịch bệnh

Vai trò Công đoàn trong việc triển khai giảng dạy trực tuyến, đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19, 2022, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Chí Ngàn (Chính)
Liên kết: http://congdoangdvn.org.vn/index.aspx?def=556&ID=5915&CateID=536

Con đường gốm khu vực miền Trung Việt Nam: Sự kết nối của mạng lưới làng nghề trong chiến lược phát triển du lịch

2018
Lĩnh vực: Nghiên cứu văn hóa Việt Nam, văn hoá các dân tộc ít người Việt Nam
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thọ Quốc, Nguyễn Phước Bảo Đàn, Nguyễn Chí Ngàn
Liên kết: https://chamstudies.net/conference-bao-ton-va-phat-huy-gia-tri-nghe-thuat-lam-gom-truyen-thong-cua-nguoi-cham/

Sắc tứ Kim Cang tự - Ngôi cổ tự bên sông Đà Rằng

T/c Liễu Quán, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Danh mục: Khác
Tác giả: Đặng Vinh Dự (Chính), Nguyễn Chí Ngàn

Biến đổi không gian xã hội truyền thống của cư dân đầm phá Thừa Thiên Huế

T/c Huế Xưa và Nay, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Chí Ngàn (Chính), Đặng Vinh Dự

Biến đổi văn hóa ẩm thực của cư dân đầm phá ở Thừa Thiên Huế

Huế Xưa và nay, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Chí Ngàn (Chính)

Hệ thống và đánh giá các công trình nghiên cứu về văn hóa và biến đổi văn hóa tộc người ở miền Trung và Tây Nguyên

Hội thảo "Hệ thống hóa, đánh giá các công trình nghiên cứu về tộc người và công tác dân tộc vùng miền Trung, Tây Nguyên", 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Chí Ngàn (Chính), Trần Thị Thúy Hằng

Biến đổi trong trang phục của người Cơ Tu

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường ĐH Khoa học Huế, 2016
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Chí Ngàn (Chính)

Biến đổi văn hóa ẩm thực cư dân đầm phá Thừa Thiên Huế hiện nay

Hội nghị Thông báo Dân tộc học 2015, 2015
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Chí Ngàn (Chính)

Bản sắc văn hóa tộc người

HTQG "Việt Nam học những phương diện văn hóa truyền thống", 2015
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Mạnh (Chính), Nguyễn Chí Ngàn

Nội dung thảo luận và câu hỏi ôn tập trong chương trình giảng dạy Nhân học về giới

Hội thảo "Chia sẻ kinh nghiệm lồng ghép giới vào chương trình giảng dạy ở trường ĐH, CĐ", 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Mạnh (Chính), Nguyễn Chí Ngàn