Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1028-8880

Antagonistic activity against pathogenic Vibrio isolates of bioflocculant-producing bacteria isolated from shrimp ponds

Pakistan Journal of Biological Sciences, 2021
Lĩnh vực: Vi sinh vật học
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Công Tuấn (Chính), Lê Thị Hà Thanh (Chính), Đặng Thị Thùy Trang, Bùi Nguyễn Nhật Lệ, Nguyễn Lê Nhật Linh, Nguyễn Văn Khanh, Huyền Tôn Nữ Bảo Tiên, Nguyễn Hoàng Lộc (Chính)
Liên kết: https://dx.doi.org/10.3923/pjbs.2021.1322.1332

Ảnh hưởng của môi trường, tỷ lệ tiếp giống và tốc độ lắc đến sự sinh trưởng của chủng E. coli M15 mang plasmid tái tổ hợp pQE30/PirA

2020
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Khanh (Chính), Nguyễn Quang Linh, Nguyễn Thị Bích Phượng, Nguyễn Văn Huệ, Nguyễn Thị Thanh Xuân, Võ Phước Khánh, Trần Quốc Dung

The Improvement of Recombinant PirA Antigen Expression in Escherichia coli M15

Stem Cell, 2020
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Khanh (Chính), Nguyễn Quang Linh, Nguyễn Thị Bích Phượng, Nguyễn Văn Huệ, Nguyễn Thị Thanh Xuân, Võ Phước Khánh, Trần Quốc Dung

2588-1191

ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG DINH DƯỠNG VÀ MÙA VỤ ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA TƠ NẤM Ở CÁC GIAI ĐOẠN NHÂN GIỐNG NẤM RƠM (VOLVARIELLA VOLVACEA)

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Huệ (Chính), Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Văn Khanh, Nguyễn Quang Lịch
Liên kết: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jard.v128i3D.5399

2588–1191

Antibacterial activity of silver nanoparticles against Aeromonas spp. and Vibrio spp. isolated from aquaculture water environment in Thua Thien Hue

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2019
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Khanh (Chính), Phan Văn Cư
Liên kết: http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/article/detail_full/28079

ISSN 2161-6256

Safe Vegetable Consumption in Hue City: A Case Study of Food Safety Situation in VietNam

Journal of Agricultural Science and Technology A and B. Scopus., 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Vĩnh Trường (Chính), Trần Thị Bách Thảo, Trần Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Văn Khanh, Trần Quang Khánh Vân
Liên kết: http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/article/detail_full/25522

ISSN 2161-6256(A); ISSN 2161-6264(B)

Effects of Foods on Maturity and Spawning Induction Methods on Ovulation of Rice Field Eel Monopterus albus (Zuiew, 1793) in Thua Thien Hue Province, Vietnam

Journal of Agriculture Science and Technology A and B & Hue University Journal of Science, 2017
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Vinh Phương (Chính), Nguyễn Văn Khanh, Phạm Thị Hải Yến, Võ Điều, Nguyễn Văn Huy

ISSN 2161-6256(A); ISSN 2161-6264(B)

The Effects of Nutritional Media and Initial Cell Density on the Growth and Development of Spirulina platensis

Journal of Agricultural Science and Technology A and B & Hue University Journal of Science, 2017
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Khanh (Chính), Lê Thị Tuyết Nhân, Nguyễn Thị Diễm, Phan Văn Cư, Trần Quang Khánh Vân, Ngô Thị Hoản
Liên kết: http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/article/detail_full/25373