Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ISSN 2377-1038 (Print), ISSN 2377-1046 (Online)

Factors Affecting on the Capital Structure of Real Estate Joint-Stock Companies Listed on Vietnam’s Stock Exchange

JOURNAL OF FINANCIAL AND QUANTITATIVE ANALYSIS, 2022
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: SCIE
Tác giả: Hoàng Thị Kim Thoa (Chính), Nguyễn Mạnh Hùng, Phan Thị Hải Hà

2354-1350

LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG TRỊ: THỰC TRẠNG VÀ DỰ BÁO

Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế, 2020
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Mạnh Hùng (Chính), Lê Tô Minh Tân (Chính), Trương Chí Hiếu, Phạm Phương Trung
Liên kết: https://tapchi.hce.edu.vn/index.php/sjme/article/view/41

978-604-55-7883-4

Current situation of investment attraction to industrial zones in Thua Thien Hue province

ICYREB2020 Proceedings, 2020
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Văn Hòa (Chính), Phạm Xuân Hùng, Nguyễn Mạnh Hùng

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên hệ chính quy tại Trường đại học kinh tế, Đại học Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Mạnh Hùng, Hoàng Thị Kim Thoa, Phan Thị Bích Hạnh

Modelling demand for catastrophic flood index-based insurance in Da Nang City, Vietnam: Using choice experiments

Routledge advances in climate change research, 2017
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Bùi Đức Tính (Chính), Nguyễn Mạnh Hùng

Phân tích chuỗi giá trị sản phẩm chuối ở Huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Kỷ yếu Hội nghị quốc tế: “Kinh tế Việt Nam trong thời kỳ hội nhập :Cơ hội và thách thức”, 2016
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Thị Kim Thoa, Nguyễn Mạnh Hùng