Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2347-212X

The occurrence of antibiotic resistance Vibrio isolates from brackish water shrimp ponds in the coastal area in Thua Thien Hue, Vietnam

Journal of Applied Biology and Biotechnology, 2023
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Lê Công Tuấn (Chính), Nguyễn Văn Khanh, Huyen Ton Nu Bao Tien, Phung Thao Phuong, Đường Văn Hiếu, Lê Thị Hà Thanh, Nguyễn Hoàng Lộc (Chính)

1859-0152

Biến động nồng độ và tải lượng các chất dinh dưỡng phát thải vào đầm Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Nghiên cứu và phát triển, 2022
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Đường Văn Hiếu (Chính), Nguyễn Văn Hợp
Liên kết: https://vjol.info.vn/index.php/ncpt-hue/index

Nghiên cứu phân lập và xác định điều kiện hấp phụ kim loại đồng hiệu quả của nấm men Rhodotorula mucilaginosa phân lập tại khu vực khai thác than ở Quảng Ninh

Báo cáo Khoa học tại Hội nghị Khoa học Quốc gia và Quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings) hội nghị có phản biện khoa học, 2022
Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC MÔI TRƯỜNG
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đoàn Thái Nhật Quang (Chính), Hồ Thị Xuân Túy, Đường Văn Hiếu, Lê Công Tuấn, Nguyễn Thị Kim Cúc, Nguyễn Văn Phú (Chính)
Liên kết: http://huib.hueuni.edu.vn/nam-2022/

978-1-6654-3600-7

Building LoRaWAN IoT Kits for STEM Education in Interdisciplinary Training Programs

2021 6th International STEM Education Conference (iSTEM-Ed), 2021
Lĩnh vực: Các hệ thống và kỹ thuật truyền thông
Danh mục: Khác
Tác giả: Phan Hải Phong (Chính), Võ Việt Dũng (Chính), Đường Văn Hiếu, Nguyễn Quang Huy (Chính), Hoàng Hữu Hạnh (Chính)
Liên kết: https://ieeexplore.ieee.org/document/9625146

1660-4601

Tracking Fecal Bacterial Dispersion from Municipal Wastewater to Peri-Urban Farms during Monsoon Rains in Hue City, Vietnam

International Journal of Environmental Research and Public Health, 2021
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Danh mục: SCIE
Tác giả: Windra Prayoga, Masateru Nishiyama (Chính), Susan Praise (Chính), Dung Viet Pham, Hieu Van Duong, Lieu Khac Pham, Loc Dang Thi Thanh, Toru Watanabe (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.3390/ijerph18189580

0269-7491

Seasonal variation and source identification of heavy metal(loid) contamination in peri-urban farms of Hue city, Vietnam

Environmental Pollution, 2021
Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
Danh mục: SCIE
Tác giả: Viet-Dung Pham (Chính), Mila-Siti Fatimah, Atsushi Sasaki, Van-Hieu Duong, Khac-Lieu Pham, Praise Susan, Toru Watanabe (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.envpol.2021.116813

2352-4855 (SCIE - IF=1.183)

Species biodiversity and distribution of seagrass beds in several coastal areas of central Vietnam

Regional Studies in Marine Science, 2020
Lĩnh vực: Sinh học biển và nước ngọt
Danh mục: SCIE
Tác giả: Hoàng Công Tín (Chính), Bùi Thị Phụng, Đường Văn Hiếu (Chính)
Liên kết: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2352485520306599

2226-4701

Interspecific variation in foliar nutrients and isotopes of submerged macrophytes in the Cau Hai Lagoon, the typical brackish lagoon in Vietnam

Botanica Pacifica, 2020
Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Dang Thi Nhu Y (Chính), Nguyen Tien Hoang, Pham Khac Lieu, Hidenori­ Harada, Keisuke ­Koba, Natacha­ Brion, Duong Van Hieu, Nguyen Van Hop, Tim Sierens, Harry­ Olde ­Venterink
Liên kết: http://www.geobotanica.ru/bp/2020_09_02/nhu_2020.html

2354-0842

KHẢO SÁT KHẢ NĂNG HẤP THỤ Pb VÀ Hg CỦA MỘT SỐ LOÀI THỰC VẬT

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đường Văn Hiếu (Chính)
Liên kết: http://joshusc.hueuni.edu.vn/jos_articles.php?article_id=583

2073-4441 (SCIE - IF=2.544)

Trends and Extremes of Drought Episodes in Vietnam Sub-Regions during 1980–2017 at Different Timescales

Water (Switzerland), 2020
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Danh mục: SCIE
Tác giả: Milica Stojanovic, Margarida L.R. Liberato (Chính), Rogert Sorí, Marta Vázquez, Tan Phan-Van, Đường Văn Hiếu, Hoàng Công Tín, Phuong N. B. Nguyen, Raquel Nieto, Luis Gimeno
Liên kết: https://doi.org/10.3390/w12030813