Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1859-4581

Đánh giá tình hình nhiễm bệnh hoại tử gan tụy cấp trên tôm chân trắng (Litopenaeus vannamei) ở tỉnh Thừa Thiên - Huế

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2020
Lĩnh vực: Bệnh học thuỷ sản
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Quang Khánh Vân, Phạm Thị Hải Yến, Hoàng Tấn Quảng, Hồ Thị Tùng, Nguyễn Khoa Huy Sơn, Nguyễn Quang Linh, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm

1859-4581

Hiện trạng nuôi cá lồng và tình hình xuất hiện bệnh trên một số đối tượng cá nước lợ - mặn có giá trị kinh tế nuôi tại Thừa Thiên - Huế

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2019
Lĩnh vực: Bệnh học thuỷ sản
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phạm Thị Hải Yến, Trần Quang Khánh Vân, Nguyễn Khoa Huy Sơn, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm

0323-5408

Effect of oligochitosan-coated silver nanoparticles (OCAgNPs) on the growth and reproduction of three species Phytophthora in vitro

Archives of Phytopathology and Plant Protection, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Vĩnh Trường (Chính), Trần Quang Khánh Vân, Trần Ngọc Quyển
Liên kết: https://doi.org/10.1080/03235408.2018.1458394

ISSN 2161-6256

Safe Vegetable Consumption in Hue City: A Case Study of Food Safety Situation in VietNam

Journal of Agricultural Science and Technology A and B. Scopus., 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Vĩnh Trường (Chính), Trần Thị Bách Thảo, Trần Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Văn Khanh, Trần Quang Khánh Vân
Liên kết: http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/article/detail_full/25522

ISSN 2161-6256(A); ISSN 2161-6264(B)

The Effects of Nutritional Media and Initial Cell Density on the Growth and Development of Spirulina platensis

Journal of Agricultural Science and Technology A and B & Hue University Journal of Science, 2017
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Khanh (Chính), Lê Thị Tuyết Nhân, Nguyễn Thị Diễm, Phan Văn Cư, Trần Quang Khánh Vân, Ngô Thị Hoản
Liên kết: http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/article/detail_full/25373

Effect of silver oligochitosan against (AgNPs) on the growth and reproduction of Phytophthora species in vitro

The 8th Meeting of the International Union of Forestry Research Organisations IUFRO working Party 7-02-09. Phytophthora in Forests and Natural Ecosystems, Hanoi-Sapa, Vietnam 18-25, March, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Vĩnh Trường (Chính), Trần Quang Khánh Vân, Trần Ngọc Quyển

Nghiên cứu ảnh hưởng của oligochitosan bạc đến sinh trưởng và sinh sản của Phytophthora capsici trong điều kiện in vitro

Hội thảo Quốc Gia về bệnh hại thực vật Việt Nam lần thứ 16. NXB Nông nghiệp Hà Nội, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Vĩnh Trường (Chính), Trần Quang Khánh Vân, Trương Thị Diệu Hạnh

Effect of silver oligochitosan against (AgNPs) on the growth and reproduction of Phytophthora species in vitro

International Conference Sustainable Agriculture and Environment, 2016
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Vĩnh Trường (Chính), Trần Quang Khánh Vân, Trần Ngọc Quyển