Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1749-7345

EFFECT OF SAUDAU Azadirachta indica EXTRACTION ON FISH LICE Caligus spp. PARASITICS ON RABBIT FISH Siganus guttatus

Journal of World Aquaculture Society - LATIN AMERICAN & CARIBBEAN AQUACULTURE 2023 Conference, 2023
Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Nam Hà (Chính), Hồ Thị Tùng, Trương Thị Hoa (Chính), Trần Quang Khánh Vân

1749-7345

STUDY ON THE FUNCTIONAL ROLE OF FISH TRANSIENT RECEPTOR POTENTIAL MELASTATINE 2 CHANNEL

Journal of World Aquaculture Society - LATIN AMERICAN & CARIBBEAN AQUACULTURE 2023 Conference, 2023
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Nam Hà (Chính), Hồ Thị Tùng, Trương Thị Hoa, Trần Quang Khánh Vân

PHÁT TRIỂN CHỈ THỊ PHÂN TỬ SCAR NHẬN DIỆN LOÀI Vibrio vulnificus GÂY BỆNH LỞ LOÉT TRÊN CÁ NUÔI TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2020
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Tấn Quảng (Chính), Phạm Thị Diễm Thi, Trần Thúy Lan, Phạm Thị Hải Yến, Trần Quang Khánh Vân, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm (Chính)
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-NS/article/view/5780

1859-4581

Đánh giá tình hình nhiễm bệnh hoại tử gan tụy cấp trên tôm chân trắng (Litopenaeus vannamei) ở tỉnh Thừa Thiên - Huế

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2020
Lĩnh vực: Bệnh học thuỷ sản
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Quang Khánh Vân, Phạm Thị Hải Yến, Hoàng Tấn Quảng, Hồ Thị Tùng, Nguyễn Khoa Huy Sơn, Nguyễn Quang Linh, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm

1859-4581

Hiện trạng nuôi cá lồng và tình hình xuất hiện bệnh trên một số đối tượng cá nước lợ - mặn có giá trị kinh tế nuôi tại Thừa Thiên - Huế

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2019
Lĩnh vực: Bệnh học thuỷ sản
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phạm Thị Hải Yến, Trần Quang Khánh Vân, Nguyễn Khoa Huy Sơn, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm

0323-5408

Effect of oligochitosan-coated silver nanoparticles (OCAgNPs) on the growth and reproduction of three species Phytophthora in vitro

Archives of Phytopathology and Plant Protection, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Vĩnh Trường (Chính), Trần Quang Khánh Vân, Trần Ngọc Quyển
Liên kết: https://doi.org/10.1080/03235408.2018.1458394

Nghiên cứu ảnh hưởng của oligochitosan bạc đến sinh trưởng và sinh sản của Phytophthora capsici trong điều kiện in vitro

Hội thảo Quốc Gia về bệnh hại thực vật Việt Nam lần thứ 16. NXB Nông nghiệp Hà Nội, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Vĩnh Trường (Chính), Trần Quang Khánh Vân, Trương Thị Diệu Hạnh