Dữ liệu đề tài

ĐTĐL.CN-56/22

Ứng dụng công nghệ sinh để sản xuất một số chế phẩm bổ sung vào thức ăn thủy sản

Lĩnh vực: Công nghệ sinh học công nghiệp khác
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cơ quan Đại học Huế
Người tham gia: Nguyễn Quang Linh, Nguyễn Xuân Huy, Trần Vinh Phương, Trần Nguyên Ngọc, Nguyễn Ngọc Phước, Kiều Thị Huyền, Trần Nam Hà, Trần Quang Khánh Vân, Hoàng Tấn Quảng, Lê Công Tuấn

DHH 2020 -07-57

Thực trạng triển khai chính sách sử dụng tiếng Anh như một ngôn ngữ giảng dạy (English as a Medium of Instruction) trong các chương trình đào tạo tại một số trường đại học ở Việt Nam

Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Ngoại ngữ
Người tham gia: Nguyễn Văn Huy (Chủ nhiệm), Trương Bạch Lê, Nguyễn Thị Thu Hiền

DHH2023-10-34

Ảnh hưởng của lễ hội địa phương đối với bản sắc cộng đồng: Trường hợp tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI, Thông tin đại chúng và truyền thông văn hoá -xã hội
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Du lịch
Người tham gia: Nguyễn Đoàn Hạnh Dung (Chủ nhiệm), Hoàng Thị Huế, Dương Thủy Tiên

DHH-2021-07-80

NHẬN THỨC CỦA GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN VỀ HÌNH THỨC ĐÀO TẠO KẾT HỢP GIỮA TRỰC TUYẾN VÀ TRỰC TIẾP VÀ THỰC TẾ ÁP DỤNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Ngoại ngữ
Người tham gia: Cao Thị Xuân Liên (Chủ nhiệm)

DHH2020-04-122

Xây dựng quy trình định danh loài vi khuẩn gây bệnh bằng kỹ thuật giải trình tự đoạn 16S rRNA

Lĩnh vực: Vi sinh vật học y học
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Y dược
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Bách (Chủ nhiệm)

B2023-DHH-19

Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí đánh giá giá trị và số hóa một số công trình tiêu biểu phục vụ cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản quỹ kiến trúc pháp thuộc tại thành phố Huế

Lĩnh vực: Nghệ thuật kiến trúc
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Tùng (Chủ nhiệm), Nguyễn Phong Cảnh, Trương Hoàng Phương, Nguyễn Vũ Minh, Võ Ngọc Đức, Lê Minh Sơn, Nguyễn Vũ Trọng Thi, Nguyễn Quang Huy, Trần Thị Thùy Hương, Nguyễn Minh Hiếu

B2023-ĐHH-17

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả một số mô hình phân tích bài toán quản lý tài nguyên đảm bảo QoS trong mạng lõi 5G/6G

Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Đặng Thanh Chương (Chủ nhiệm), Dương Đức Hưng, Hoàng Đình Long, Hoa Lý Cuong, Phạm Trung Đức

B2023-DHH-10

Nghiên cứu phát hiện nhanh các thuốc hóa dược nhóm kháng Histamin H1 trộn lẫn trong chế phẩm dược liệu bằng phương pháp sắc ký lớp mỏng kết hợp tán xạ Raman tăng cường bề mặt (TLC-SERS)

Lĩnh vực: DƯỢC HỌC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Y dược
Người tham gia: Đào Thị Cẩm Minh (Chủ nhiệm), Lê Thị Loan Chi, Nguyễn Thị Quỳnh Như, Lê Thị Bảo Trâm, Nguyễn Hải Phong, Lê Anh Thi, Phạm Thị Thanh Hà, Nguyễn Thi Kiều Anh, Hoàng Thị Lan Hương

B2023-DHH-25

Nghiên cứu phát triển dữ liệu nguồn gen bò Vàng nuôi tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Lê Nữ Anh Thư (Chủ nhiệm), Phan Thị Duy Thuận, Lê Thị Lan Phương, Dương Thị Hương, Hồ Lê Quỳnh Châu, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Hồ Thị Dung, Lê Đình Phùng, Nguyễn Hữu Văn, Nguyễn Trí Thức

DHH2023-06-132

Ảnh hưởng của việc làm phi nông nghiệp đến việc áp dụng công nghệ vào sản xuất lúa ở Việt Nam

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH, Kinh tế học; Trắc lượng kinh tế học; Quan hệ sản xuất kinh doanh
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Nguyễn Thị Thúy Hằng (Chủ nhiệm), Phạm Xuân Hùng, Lê Nữ Minh Phương, Hoàng Thanh Long, Nguyễn Trần Ngọc Tuấn

B2023-CTT-03

Hệ số Hilbert và hàm Hilbert dưới tác động của các nhiễu của một iđêan.

Lĩnh vực: Toán học cơ bản
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Văn Đức Trung (Chủ nhiệm), Cao Huy Linh