Dữ liệu đề tài

DHH2012-01-18

Nghiên cứu, thiết kế thử nghiệm máy thu và xử lý tín hiệu âm thanh

Lĩnh vực: KỸ THUẬT ĐIỆN, KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, KỸ THUẬT THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Ân (Chủ nhiệm), Phan Hải Phong, Hồ Đức Tâm Linh

DHH2012-01-35

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của cá Thát lát Notopterus notopterus (Pallas,1796)ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Nam Thuận, Võ Đình Ba, Hoàng Đình Trung

DHH2012-01-26

Nghiên cứu, thiết kế hệ thống truyền thông trên chip sử dụng NoC

Lĩnh vực: KỸ THUẬT ĐIỆN, KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, KỸ THUẬT THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Thanh Vũ, Đặng Xuân Vinh, Khổng Thị Thu Thảo, Nguyễn Thị Mỹ Kiều, Vương Quang Phước

DHH2012-01-19

Nghiên cứu giải pháp nén ảnh ứng dụng trong thiết bị màn hình tinh thể lỏng (LCD)

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hữu Tài

DHH2011 - 01-17

Nghiên cứu chế tạo vật liệu phát quang nền aluminate pha tạp

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Tuất, Lê Xuân Diễm Ngọc, Nguyễn Trọng Thành

DHH2011-01-11

Vấn đề đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội người dân tộc thiểu số ở tỉnh Thừa Thiên Huế trong giai đoạn hiện nay

Lĩnh vực: TRIẾT HỌC, ĐẠO ĐỨC HỌC VÀ TÔN GIÁO
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Bình Phương Luân, Bùi Quang Vũ, Nguyễn Thị Phương, Trần Đức Hợp (Tỉnh Đoàn TTH)

DHH2009-01-09

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VẬT LIỆU MAO QUẢN TRUNG BÌNH MCM-41 CHỨA THIẾC VÀ KHẢO SÁT HOẠT TÍNH XÚC TÁC TRONG PHẢN ỨNG TỔNG HỢP NOPOL

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Hòa (Chủ nhiệm), Trần Thái Hòa, Mai Xuân Tịnh, Nguyễn Thị Thanh Hải

DHH2011-01-05

Nghiên cứu đánh giá trữ lượng và các nguồn hình thành trữ lượng khai thác tiềm năng nước dưới đất trong trầm tích Đệ tứ khu vực đồng bằng ven biển tỉnh Quảng Nam.

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Ngô Tự Do, Đỗ Quang Thiên, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Phạm Thị Lưu

DHH2011-01-04

Quá trình nphats triển kinh tế của Thái Lan (1997 - 2007) và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Anh Đào

DHH2011- 01-13

Hệ thống di tích văn hóa Sa Huỳnh ở Quảng Nam: Đặc trưng và các mối quan hệ

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Duy Sơn