Dữ liệu đề tài

DHH2009-01-09

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VẬT LIỆU MAO QUẢN TRUNG BÌNH MCM-41 CHỨA THIẾC VÀ KHẢO SÁT HOẠT TÍNH XÚC TÁC TRONG PHẢN ỨNG TỔNG HỢP NOPOL

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Hòa (Chủ nhiệm), Trần Thái Hòa, Mai Xuân Tịnh, Nguyễn Thị Thanh Hải

DHH2011-01-05

Nghiên cứu đánh giá trữ lượng và các nguồn hình thành trữ lượng khai thác tiềm năng nước dưới đất trong trầm tích Đệ tứ khu vực đồng bằng ven biển tỉnh Quảng Nam.

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Ngô Tự Do, Đỗ Quang Thiên, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Phạm Thị Lưu

DHH2011-01-04

Quá trình nphats triển kinh tế của Thái Lan (1997 - 2007) và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Anh Đào

DHH2011- 01-13

Hệ thống di tích văn hóa Sa Huỳnh ở Quảng Nam: Đặc trưng và các mối quan hệ

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Duy Sơn

DHH2011-01-03

NGHIÊN CỨU CÁC MÔ HÌNH GIẢI QUYẾT TẮC NGHẼN TRONG MẠNG CHUYỂN MẠCH CHÙM QUANG OBS

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Công nghệ thông tin
Người tham gia: Đặng Thanh Chương (Chủ nhiệm), Nguyễn Hoàng Sơn

DHH21-01-08

Hiện tượng học và sự hiện diện của nó trong văn học Việt Nam hiện nay

Lĩnh vực: TRIẾT HỌC, ĐẠO ĐỨC HỌC VÀ TÔN GIÁO
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Tiến Dũng (Chủ nhiệm), Nguyễn Việt Phương

DHH2011-01-15a

Nghiên cứu nguồn gốc hình thành và một số đặc điểm quặng sắt từ (Fe2O3.FeO) ở khu vực huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Hoa Thám (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Thủy, Hoàng Ngô Tự Do, Nguyễn Đình Bảo, Lê Duy Đạt

DHH2011-01-07

Chủ nghĩa hậu hiện đại và ảnh hưởng của nó đối với văn học Việt Nam đương đại

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hồng Dũng

B2010 – DHHO1 – 73

Kinh tế thương nghiệp ở một số tỉnh miền Trung thế kỷ XVIII

Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Bùi Thị Tân (Chủ nhiệm), Ngô Đức Lập, Phạm Ngọc Bảo Liêm

DHH2022-01-194

Nghiên cứu định hướng ứng dụng công nghệ top-base vào xây dựng nền móng công trình trên nền đất yếu khu vực thành phố Huế và vùng phụ cận

Lĩnh vực: KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Trọng Vinh (Chủ nhiệm), Trần Thị Phương An, Lê Ngọc Vân Anh, Lê Văn Thanh Hùng, Trương Hồng Trường, Lê Khánh Toàn